هادی حمیدی

دکتری روانشناسی تربیتی

Researcher ID: (75148)

5
1
2
3
1

Conference Papers

Books

  • کتاب بازی ها و شبیه سازی ها در آموزش معلمان (چهار درخت) - 1402 - Persian
  • کتاب اعتماد اجتماعی (پالیز سخن) - 1400 - Persian

Teaching Experience

Education

  • دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی آزاداسلامی واحد کرمان1398-تاکنون
  • کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی Islamic Azad University of Birjand1396-1398
  • کارشناسی راهنمایی و مشاوره Farhangian University1392-1396

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در معلم (1392-تاکنون)