batool abadi khasragi

batool abadi khasragi

عضو گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

Researcher ID: (78147)

3
4
5

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • مسئول آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو (1385-تاکنون)
  • سرپرست کانون فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو (1385-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس گروه کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو (1385-تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس گروه کامپیوتر در دانشگاه آزاد اسلامی واحدسما ممقان (تاکنون)
  • سابقه تدریس در مدرس گروه کامپیوتر در دانشگاه پیام نور بناب (تاکنون)