آقای Alireza Malekighareghiye

Alireza Malekighareghiye

لیسانس روانشناسی عمومی

Researcher ID: (92705)

1
1
4
1

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • انجمن روانشناسی ایران

Education

Workshops

  • Introduction to EEG Biofeedback(Neurofeedback) - FARMAD (2020)
  • Spss software workshop - SIS SCIENTIFIC GROUP (2018)
  • Amos software workshop - SIS SCIENTIFIC GROUP (2018)
  • دوره تخصصی مقاله نویسی - دانشگاه تهران (1397)