آقای مهندس Omid Molavimoghadam

Engineer Omid Molavimoghadam

کارشناس ارشد عمران

Researcher ID: (97344)

3
3
1
2
6

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در ناظر پروژه هاى عمرانى (1380-1394)
  • سابقه کار صنعتی در ناظر پروژه هاى عمرانى (1380-1394)
  • سابقه کار دانشگاهی در استادیار (1382-1387)

جوایز و افتخارات

  • نَفَر اول جشنواره خوارزمی (1372)

Workshops

  • همایش سالیانه ى عمران و معماری - تهران (1395)
  • همایش سالیانه ى عمران و معماری - تهران (1395)

Other

  • عضو انجمن نخبگان کشور
  • عضو بنیاد ملى نخبگان