آقای دکتر mohammad shah mohammadi

Dr. mohammad shah mohammadi

دکتر

Researcher ID: (97873)

1
14
1
5
1

Journal Papers

Teaching Experience

  • استادیار دانشگاه آزاد تهران مرکز(1395-تاکنون )

Education

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در علوم سیاسی و مدیریت (1381-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در جامعه شناسی سیاسی (1393-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر پژوهش (1392-تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه پژوهشی (1397-1401)
  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه آموزشی (1401-تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • نویسنده برتر کتاب در جشنواره شهید سلیمانی (1401)