ارتباط بین سبک رهبری اقتضایی فیدلر با موفقیت طلبی روسای فدراسیون های ورزشی از دیدگاه کارشناسان ورزش

Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 658

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SASM02_046

تاریخ نمایه سازی: 22 تیر 1399

Abstract:

از آنجایی که سبک رهبری که توسط مدیران در سازمان ها اعمال می شود یکی از عوامل موثر بر خلاقیت، انگیزش، افزایش رضایت شغلی،کارآیی ، بهره وری و موفقیت سازمان است؛ لذا شناسایی و بررسی سبک های مختلف رهبری و موارد کاربرد آن ضروری و شناخت آنهاحائز اهمیت است. این مطالعه به صورت توصیفی- پیمایشی درسال 1395 انجام گرفت. جامعه آماری 110 نفر از کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون های ورزشی منتخب و نمونه بر اساس جدول مورگان 86 نفر می باشد که به روش نمونه گیریتصادفی- طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از سه نوع پرسشنامه بترتیب پرسشنامه تعیین رهبری موقعیتی با ضریب آلفای کرونباخ 0/89، پرسشنامه استاندارد سبک رهبری (LPC) فیدلر و چمرز 1984 با ضریب آلفای کرونباخ 0/96 وپرسشنامه موفقیترادسیپ 1984 با ضریب آلفای کرونباخ 0/79 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین سبک رهبری اقتضایی فیدلر و موفقیت طلبی روسای فدراسیون های ورزشی رابطه معنی دار آماری وجود دارد.از میان ابعاد چهار گانه سبک رهبری، بعد LPC یا همان شیوه رهبریبا (p<0/03)، قدرت مقام (p<0/04)، ساختار وظیفه (p<0/04)، رابطه رهبر- پیرو (p<0/04) با موفقیت طلبی ارتباط معنی دارینشان داد. همچنین در تحلیل رگرسیون بین مولفه های سبک رهبری با موفقیت طلبی همبستگی مثبت و معنی دار وجود دارد. در اینتحقیق 78 درصد افراد از سبک رهبری رابطه گرا با احساس مثبت به سایر همکاران برخوردار هستند و در مدیریت رابطه مداری مدیرحداقل گرایش به وظیفه و یا کار و حداکثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست. این سبک رفتاری در صورتی که در شرایط مناسب به کاررود اثر بخش و مدیر فردی رشد دهنده تلقی می شود ، بهتر است سیاست گذاری ها برای انتصاب مدیرا ن و گماردن آنها در مشاغل وپست های ریاست فدراسیون و مدیران ستادی به سبک های رهبری و تفکر آنها نیز توجه شود تا بدین طریق بتوان بهترین فرد راانتخاب کرد.

Keywords:

سبک رهبری اقتضایی فیدلر , موفقیت طلبی , روسای فدراسیون های ورزشی

Authors

احمد سعیدی کیا

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

محمدرضا اسمعیلی

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز

سیدحمید سجادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز