شناسایی مولفه های موفقیت توسعه بازی های تبلیغی صلح آمیز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 513

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MANAGECONF04_064

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

Abstract:

بازی همیشه موضوع مهمی برای بشریت بوده است و با توسعه جامعه ما به سمت دیجیتال، تعجبی ندارد که بازهای دیجیتالی رایج شده اند و انتشار آنها همچنان افزایش می یابد. بازی های دیجیتال یک رسانه جمعی است که میلیونها نفر را جذب میکند. پیشرفت بازیها، از بازی های مجازی ساده به بازیهای رایانه ای منجر به استفاده مکرر از مفهوم صنعت بازی در حوزه مختلف علوم شده است. به کارگیری مفاهیم انسانی بشردوستی، همدلی و صلح نیز در بازیهای رایانه ای از سالهای گذشته موردتوجه قرارگرفته است. این بازیها تا حدی بر ذهنیت اخلاقی یک بازیکن نسبت به درگیری ها و جنگ، در جهان سوم تاثیرگذار است و باعث تغییر در نگرش آنها میشود. ازآنجاییکه صلح فقط ارتباط نیست بلکه عبارت از تبادل افکار و ذهنیات، محبت متقابل و پذیرفتن یکدیگر است میتوان امیدوار بود با ایجاد بازی های رایانه ای با مفهوم صلح وضعیت جهان به سمت صلح و آرامش سوق پیدا کند. علیرغم نقش گسترده بازی های رایانه ای در تغییر نگرش بازیکنان آن مطالعات محدودی به حوزه توسعه صلح آمیز بازیها پرداخته اند. در این مطالعه برآنیم تا مولفه های موفقیت توسعه بازی های صلح آمیز را با رویکردی همه جانبه و کلنگر شناسایی نماییم.

Authors

مونا جامی پور

استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه س، قم، ایران

حسین معینی

استادیار گروه آموزشی مدیریت، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه س، قم، ایران

زهره کاظمی

دانشجوی دکتری بازاریابی، دانشکده علوم انسانی، الزهرا (س)