تدوین دستورالعمل تحلیل، آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی مخازن مدفون و نیمه مدفون

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1048303
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 260
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research:

Abstract:

مخازن زمینی ممکن است به صورت سطحی، مدفون و یا نیمهمدفون باشند. مخازن مدفون مخازنی هستند که در پشت دیوارها و همچنین روی سقف آنها خاک ریخته شده باشد(ضخامت خاک حداقل 30 سانتیمتر ). مخازن نیمهمدفون، مخازنی هستند که عمل خاکریزی غالباً تا نصف ارتفاع دیوار انجام شده و در روی سقف مخزن عملاً هیچگونه خاکی وجود ندارد. در این دستورالعمل به بررسی آسیب پذیری لرزه‌ای و ارائه روش‌های بهسازی لرزه‌ای مخازن زمینی (سطحی، مدفون و نیمه مدفون) مستطیلی و دایروی بتن مسلح با اتصالات گیردار یا مفصلی پرداخته می شود. محدوده کاربرد این دستورالعمل، مخازن حاوی مایعات غیرچسبنده دارای سطح آزاد می باشد.