کنترل پل کابلی به همراه دمپرهای MR با استفاده از الگوریتم کنترل با لحاظ نمودن اثر وجود عدم قطعیت پارامتری(یا دینامیک مدل نشده) و نویز سنسور تحت بار لرزه ای

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
Document ID: R-1049132
Publish: 30 January 2019
دسته بندی علمی: مهندسی عمران و سازه
View: 157
Pages: 0
Publish Year: 1395

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: