پژوهشی بر نظام بهره برداری از منابع و عوامل تولید کشاورزی در آبادی آب باریک علیا شهرستان سنقر و کلیایی از استان کرمانشاه ‮‭74-1373‬

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1063810
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 138
Pages: 195
Publish Year: 1374

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: