گزارش نهایی ارزیابی مقاومت ارقام پیشرفته گندم نسبت به زنگ سیاه گندم در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل در شرایط گلخانه و مزارع دیم مناطق مختلف کشور

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: لرستان
شهر موضوع گزارش: خرم آباد
Document ID: R-1080812
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 164
Pages: 15
Publish Year: 1377

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: