بررسی و ارزیابی مشاغل روستایی (زراعی و غیر زراعی) در استان خراسان

نوع محتوی: طرح پژوهشی
Language: Persian
استان موضوع گزارش: تهران
شهر موضوع گزارش: تهران
Document ID: R-1097636
Publish: 16 February 2019
دسته بندی علمی: علوم کشاورزی
View: 206
Pages: 16,090
Publish Year: 1384

نسخه کامل Research منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Research: