کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا (جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127)»

Document ID: R-1103726
Publish: 21 May 2020
Publish Year: 1398
Page: 14
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,374

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل اول – فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا » در ادامه یکی از برنامه های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. این کتاب در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی، نگاه به سابقه ی موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا، در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر، توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث. کتاب « شرح قانون اساسی؛ فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا (جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127) در 144 صفحه و به قیمت 23000 تومان در سال 1397 به چاپ رسیده است.