کتاب «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در پرتو نظرات شورای نگهبان (ویرایش دوم)»

Document ID: R-1103750
Publish: 22 May 2020
Publish Year: 1395
Page: 22
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,225

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

مجموعه ی حاضر با عنوان «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان»، با هدف توجه محافل قضایی و دانشگاهی به نظرات شورای نگهبان در تحلیل و تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و در نتیجه فهم و تبیین صحیح این قانون تدوین شده است. در این کتاب، سیر تحول مواد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، با توجه به نظرات و ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان نشان داده شده است؛ بدین صورت که متن کامل مواد قانون ذکر شده و در ذیل هر ماده به صورت زیرنویس، حسب مورد، مصوبه ی ابتدایی مجلس راجع به آن ماده، ایرادهای شورای نگهبان نسبت به آن و مصوبه های اصلاحی بعدی مجلس آورده شده است تا خواننده ضمن آگاهی نسبت به تحولات مصوبه در پرتو نظرات شورای نگهبان، فهم دقیق تری نسبت به مفاد مواد مصوب حاصل کند. کتاب «قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان»، پیش تر در سال 1392 توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان چاپ شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته بود که برای چاپ جدید آن، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) نیز بدان افزوده شده است که این بخش نیز شامل سیر تحول مواد آن با توجه به نظرات و ایرادهای مطرح شده از سوی شورای نگهبان است.