کتاب «قانون حمایت خانواده و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست به انضمام مبانی نظرات شورای نگهبان پیرامون این دو قانون»

Document ID: R-1103763
Publish: 27 May 2020
Publish Year: 1393
Page: 8
Language: Persian
دسته بندی علمی: حقوق
View: 1,376

نسخه کامل Book منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

کتاب « قانون حمایت خانواده (مصوب 1391) و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (مصوب 1392) در پرتو نظرات شورای نگهبان به انضمام مبانی نظرات شورای نگهبان پیرامون این دو قانون» توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان به چاپ رسید. بخش اول این کتاب مربوط به قانون حمایت خانواده است. در ابتدای این بخش متن کامل «قانون حمایت خانواده» آمده و در پاورقی آن، متن مصوبه اولیه مجلس و اصلاحات بعدی آن به همراه ایرادات شورای نگهبان ذکر شده است. در نتیجه، سیر تصویب این قانون باتوجه به نظرات شورای نگهبان در این قسمت قابل مشاهده است. قسمت دوم این بخش نیز به مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص قانون مذکور اختصاص یافته است. در این قسمت بر اساس مشروح مذاکرات شورای نگهبان، ذیل هر ماده ی مصوب مجلس، استدلال اعضای شورای نگهبان و دلیل و مستند مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه با قانون اساسی و شرع بیان شده است. بخش دوم این کتاب نیز که به « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» مربوط می باشد، با همان شیوه ی بخش نخست تدوین شده است و علاوه بر متن قانون و نظرات شورای نگهبان در پاورقی هر ماده، مبانی نظرات شورای نگهبان در خصوص این قانون را دربردارد. این کتاب در 199 صفحه توسط انتشارات پژوهشکده شورای نگهبان انتشار یافته است