مدل سازی لجستیک شهری: مفاهیم، مسائل، چالش ها و روندهای آتی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 680

This Paper With 18 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RMIECONF04_022

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1399

Abstract:

حمل ونقل در مناطق شهري به بیشترین ظرفیت خود رسیده است و دلیل آن، توسعه شهرنشینی،تغییرات جمعیتی و افزایش مداوم حجم تحویل بار است. مفاهیم نوآوري، سازگاري با محیط زیست وصرفه جویی منابع در زنجیره تأمین براي مناطق شهري، به طور فزایندهاي اهمیت مییابند، زیرا ظرفیتجاده نمی تواند به آسانی توسعه یافته و به مقدار انتظاري رشد ترافیکی برسد. این امر مسائل و موضوعاتزیادي را موجب شده که مفهوم لجستیک شهري بصورت یکپارچه به آنها می پردازد. لجستیک شهريمی تواند از توسعه ابزارهاي نوآورانه براي مدیریت اینگونه چالش هاي بار در محیط هاي شهري حمایتکند، درحالیکه حمایت هایی را از توسعه شهري پایدار نیز به عمل می آورد. تلاش اندکی براي تدوینتحقیقات نوین در حوزه لجستیک شهري صورت گرفته است. این تحقیق، به دنبال بررسی مفاهیم و مرورادبیات لجستیک و حمل ونقل شهري است. شناسایی تلاش ها و یافته هاي پیشین در این حوزه می تواندزمینه هایی براي تحقیقات بیشتر را فراهم کند. چارچوب بررسی انجام شده، تنوع و پیچیدگی یافت شدهدر مفاهیم و آموزه هاي لجستیک شهري را در نظر می گیرد. سپس جنبه هاي مختلف در مدل سازيلجستیک شهري که شامل مشارکت ذینفعان، اهداف و چشم انداز، ابتکارات، چارچوب مدل سازي،مدل هاي تقاضاي بار، شبکه هاي زنجیره تأمین، مسائل سلامت خانگی، چالش ها و روندهاي آتی را پوششمی دهد. این تحقیق، روند تحقیقات مختلف در ارتباط با مسایل لجستیک شهري را بررسی و برايشناخت شکاف هاي تحقیقاتی تلاش می کند.

Keywords:

لجستیک شهر , حمل ونقل شهری , مدل سازی لجستیک شهری , مدل سازی تقاضای بار , شبکه زنجیره تأمین

Authors

فرشاد سعیدی

دانشجوی دکتری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

محمد سعیدی مهرآباد

استاد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران