تاثیر بسته آموزشی بهداشت روانی بر بهبود سبک زندگی سلامت محور افراددر دوره کرونا و پساکرونا

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 641

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HECOVID01_049

تاریخ نمایه سازی: 12 آذر 1399

Abstract:

زمینه: شیوع گسترده کووید - 19 ، سبک زندگی و سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین در دوران کرونا و پساکرونا، نیاز عمومی به دریافت خدمات بهداشت روانی بیش از پیش احساس می شود . اهداف: هدف این پژوهش تعیین تاثیر آموزش بسته بهداشت روانی بر ارتقای سبک زندگی سلامت محور افراد در دوره کرونا و پساکرونا بود .روش: روش تحقیق حاضر نیمه تجربی بود و برای جمع آوری داده ها از طرح پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه آزمایش استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به کووید- 19 شهر اصفهان در نیمه اول سال 1399 تشکیل دادند که از بین آنها، 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. بسته آموزش بهداشت روانی در 6 جلسه 60 دقیقه ای به صورت آنلاین به آنان ارائه شد. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل پرسشنامه سبک زندگی سلامت محور HPLPII بود که در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون مورد استفاده قرار گرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss24 و با آزمون T انجام گرفت.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که بسته آموزشی بهداشت روانی بر سبک زندگی سلامت محور و ابعاد آن (تغذیه، فعالیت بدنی، مسئولیت پذیری در قبال سلامت، مدیریت استرس، روابط بین فردی و رشد معنوی) بیماران تاثیر معناداری داشته است و نتایج پس آزمون حاکی از ارتقای آن نسبت به مرحله پیش آزمون بود. P<0/05 نتیجه گیری: به طور کلی بر اساس این پژوهش، کاربرد روش های روان درمانی مانند آموزش بسته بهداشت روانی، تاثیر به سزایی در ارتقای سبک زندگی سلامت محور افراد در دوران کرونا و پساکرونا دارد. بنایراین استفاده از چنین رویکردهای آموزشی و روان درمانی به دست اندرکاران حوزه سلامت پیشنهاد می گردد

Keywords:

کرونا , پسا کرونا , بهداشت روانی , سبک زندگی سلامت محور

Authors

شیدا جبل عاملی

استادیار گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران