کنترل و نگهداری شبکه و مدیریت داده های شتابنگاری کشور (سال ۱۳۹۵)

رده بندی دیویی:551/220955
ISBN: 978-600-113-261-2
رده بندی کنگره: 2/QE53
شماره کتابشناسی ملی: 7301771
Document ID: R-1136003
Publish: 1 January 2021
Publish Year: 1399
Page: 74
Language: Persian
View: 1,488

This Book With 74 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

این گزارش شامل فعالیت های صورت گرفته در شبکه شتابنگاری کشور در طول سال ۱۳۹۵ می باشد. شبکه شتابنگاری کشور با دارا بودن ۱۰۶۴ دستگاه شتابنگار سه مولفه ای بزرگترین شبکه شتابنگاری غرب آسیا و از مهم ترین شبکه های شتابنگاری جهان است. داده های این شبکه نقش مهمی در ارتقای دانش مهندسی زلزله در کشور و بهبود و ارتقا آیین نامه های لرزه ای دارد. در سال ۱۳۹۵ در مجموع ۱۶۰ دستگاه شتابنگار شبکه در اثر زمین لرزه های رویداده در کشور فعال گردید. در مجموع ۳۰۱ شتابنگاشت از زمین لرزه های رویداده در کشور در این سال ثبت شدند. نکته مهم در این میان فعالیت لرزه خیزی استان های کرمان و فارس بوده که با رویداد زمین لرزه های کوچک و متوسط در پیرامون گسل های استان همراه بوده اند که نشان دهنده فعالیت لرزه ای این پهنه از کشور هستند.

پیش گفتار Book

 این گزارش حاصل فعالیت های پرسنل شبکه شتابنگاری کشور در سال ۱۳۹۵ می باشد. دستگاه های شتابنگار این شبکه که همگی دیجیتال هستند به دو روش از راه دور و بازدید در محل کنترل و آماده به کار می گردند. هر ایستگاه مجهز به خط تلفن يكبار در ماه به صورت عادی و یا بیشتر در مواقع اضطراری مورد بازدید قرار می گیرد. تمامی ایستگاهها حداقل یکبار در سال به صورت فیزیکی مورد بازدید قرار می گیرند. بیش از 60 درصد از ایستگاه های شبکه شتابنگاری در حال حاضر به صورت میدان آزاد و در محوطه ساختمان های دولتی قرار دارند. این ایستگاه های میدان آزاد در معرض عوامل مختلف جوت قرار داشته و نیاز است در بازدید ادواری از سلامت خطوط تلفن و برق آنها اطمینان حاصل نمود. هدف از تدوین این گزارش ارائه تصویری از فعالیت های پرسنل شبکه و آمارهای تحلیلی داده های حاصل از زمین لرزه های رویداده در کشور در سال ۱۳۹۵ است. مهمترین زمین لرزه های رویداده در این سال به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفته است و اطلاعات مهمترین شتابنگاشت مربوط به آنها پردازش و استخراج گردیده است.

فهرست مطالب Book

چکیده

گزارش تحلیلی عملکرد شبکه شتابنگاری ایران در سال ۱۳۹۵

مقدمه

مهم ترین زمین لرزه های ثبت شده در شبکه شتابنگاری در سال ۱۳۹۵

۱ - ۱ - زمین لرزه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ الشتر - استان لرستان و همدان

۲ - ۱ - زمین لرزه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ناغان - چهارمحال و بختیاری

3 - 1- زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ مشاء - استان تهران

4 - 1-زمین لرزه 4 خرداد ۱۳۹۵ ناوه - خراسان شمالی

۵ - ۱- زمین لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ - استان کرمان

6 - 1- زمین لرزه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ - استان کرمان

۷ - ۱- زمین لرزه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ گرمخان - استان خراسان شمالی

۸ - ۱ -زمین لرزه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دالکی - استان های بوشهر و فارس

۹ - ۱ - زمین لرزه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ سیاهو - استان هرمزگان

۱۰ - ۱ - زمین لرزه ۷ مرداد ۱۳۹۵ رستاق - استان هرمزگان

۱۱ - ۱ - زمین لرزه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ مهترلو - استان آذربایجان شرقی

۱۲ - ۱ - زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۵ مشاء-استان های تهران و مازندران

۱۳ - ۱ - زمین لرزه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ شهداد استان کرمان

۱۶ - ۱ - زمین لرزه ۱۷ دی ۱۳۹۵ خنج - استان فارس

۱۰ - ۱ - زمین لرزه ۲۸ دی ۱۳۹۵ قائمیه - استان فارس

16 - 1 - زمین لرزه ۲ بهمن ۱۳۹۵ کازرون – استان فارس

۱۷ - ۱ - زمین لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ کازرون - استان فارس

۱۸ - ۱ - زمین لرزه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ کازرون - استان فارس

شکل ۱ ایستگاه های شتابنگاری فعال شده در سال ۱۳۹۵

شکل ۲ ایستگاه های شتابنگار فعال شده بر اساس بیشینه شتاب ثبت شده در سال ۱۳۹۵

شكل ۳ نمودار تجمعی زلزله های رویداده در سال ۱۳۹۵ (راست)، نقشه چگالی زمینلرزه های رویداده در سال ۱۳۹۵ (چپ) 

شکل4 ؛ هیستوگرام تعداد رویداد های بزرگتر از ۳ برحسب بزرگا (راست بالا)، هیستوگرام تعداد رویداد ها برحسب عمق (چپ۔ بالا)، هیستوگرام تعداد رویدادهابر حسب زمان وقوع (راست - پایین)، هیستوگرام تعداد رویدادها بر حسب ساعت وقوع (چپ پایین)

شکل 5 میزان تفاوت لرزه خیزی رویدادها در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۶. رنگهای نشان داده بر روی پهنهبندی بیانگر اختلاف چگالی رویداد زمین لرزه ها هستند (رنگ قرمز افزایش لرزه خیزی و رنگ آبی کاهش) که برابر با لگاریتم تعداد زلزله بر کیلومتر مربع می باشد. (قسمت های بیرنگ نشاندهنده عدم تغییر لرزه خیزی است)

شکل 7 زمین لرزه های رویداده با بزرگای بیش از 4 در سال ۱۳۹۵ .

شكل ۷ بیشینه شتاب ثبت شده در سال ۱۳۹۵ ....................................

شکل ۸ فراوانی زلزله های دارای شتابنگاشت در زمین لرزه های رویداده در ایران در سال ۱۳۹۵ ...

شکل9 فراوانی دامنه های ثبت شده در زلزله های رویداده در ایران در سال ۱۳۹۵ ........................................................

شکل ۱۰ مرکز زمین لرزه های روی داده منتخب در سال ۱۳۹۵ به همراه ایستگاه های ثبت کننده شتاب (مرکز رویداد با ستاره و ایستگاه ها توسط مثلث توپر نشان داده شده است)

شکل ۱۱ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ الشتر به همراه رومرکز

شکل ۱۲ نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ الشتر

شكل ۱۳ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ الشتر

شکل ۱4 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه الشتر)

شكل ۱۵ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ناغان به همراه رومرکز ...

شکل ۱6 نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ناغان ..

شكل ۱۷ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ناغان ..

شکل ۱۸ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه ناغان).

 شکل ۱۹ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ مشاء .................................

شکل ۲۰ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ مشاء .

شکل ۲۱ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مشاء).

شكل ۲۲ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه 4 خرداد ۱۳۹۵ ناوه

شكل ۲۳ نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه 4 خرداد ۱۳۹۵ ناوه

شکل ۲4 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه  خرداد ۱۳۹۵ ناوه

شکل ۲۵ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه ناوه)

 

شکل ۲۷ نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه زمین لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

شکل ۲۸ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه زمین لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ .

 شکل ۲۹ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ 

شکل ۲۹ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیرچ)

شکل ۳۰ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

شکل ۳۱ نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

شكل ۳۲ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه زمین لرزه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

شکل ۳۳ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیرچ)

شکل ۳4 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ گرمخان .

شکل ۳۵ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ گرمخان

شكل 36  نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ گرمخان

شكل ۳۷ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه گرمخان)

شکل ۳۸ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دالکی

شکل ۳۹ نقشه مکان یابی رومرکز زمین لرزه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دالکی

شکل 40 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دالکی

شکل 41 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه دالکی)

شکل 42 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیاهو)

شکل 43 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ سیاهو

 شکل 45 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۷ مرداد ۱۳۹۵ رستاق

شکل 46 نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۷ مرداد ۱۳۹۵ رستاق ..

شکل 49 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ مهترلو

شکل ۵۰ نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ مهترلو

شکل 51 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۲ مرداد ۱۳۹۰ مهترلو

شکل ۵۲ تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مهترلو ۱)

شكل ۵۳ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰ مشاء

شکل 54 نقشه مکان یابی رومركز زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۵ مشاء

شکل 55 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۰ مشاء

شکل 56 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مشاء).

شكل ۵۷ نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ شهداد

شکل ۵۹ نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه زمین لرزه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ شهداد

شكل 60 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه شهداد) .

شکل 61 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۸ دی ۱۳۹۵ قائمیه .

شکل ۶2 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه رستاق)

شکل ۶3 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه رستاق)

شکل 64 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۲ بهمن ۱۳۹۵ کازرون

شکل 65  تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون)

شکل 66 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ کازرون .

شکل 67 نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ کازرون

شکل 68 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ کازرون ..

شکل 69 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون) ...

شكل 70 نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ کازرون ..

شکل ۷1 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ کازرون .

شکل ۷2 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ کازرون

شکل ۷3 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون) ..

شکل 74  نقشه مکان یابی رو مرکز زمین لرزه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ شهداد ..

شكل 75 نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ سیاهو

شکل 76 نقشه لرزش شتاب برای زمین لرزه ۱۷ دی ۱۳۹۵ خنج

شكل 77 تاریخچه زمانی شتاب و طیف پاسخ مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه خنج)

شکل 78  نقشه ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۷ دی ۱۳۹۵ خنج .

شكل 79 نقشه مکان یابی رومرکز زمین لرزه ۲۸ دی ۱۳۹۵ قائمیه ...

 

جدول ۱ تعداد شتابنگاشتهای ثبت شده از ابتدای ۱۳۹۵ به تفکیک استان

جدول ۲ تعداد دستگاه های بازدید شده از ابتدای ۱۳۹۵ به تفکیک استان

جدول ۳ بیشینه شتاب ثبت شده از ابتدای ۱۳۹۵ 

جدول 4 تعداد دستگاه های بازدید شده در هر ماه در سال ۱۳۹۵ ..

جدول 5 ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۰ فروردین ۱۳۹۵ الشتر .

جدول 6 پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه الشتر) .

جدول ۷ لیست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ فروردین ۱۳۹۵ ناغان

جدول ۸ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه ناغان)

جدول9 ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۹ فروردین ۱۳۹۵ مشاء

جدول ۱۰ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مشاء) .

جدول ۱۱ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه 4 خرداد ۱۳۹۵ ناوه

جدول ۱۲ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه ناوه)

جدول ۱۳ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه زمین لرزه زمین لرزه ۱۵ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

جدول 14 پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیرچ)

جدول 15 ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه زمین لرزه ۲۸ خرداد ۱۳۹۵ سیرچ

جدول 16 پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیرچ)

جدول ۱۷ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۰ تیر ۱۳۹۵ گرمخان

جدول ۱۸ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه گرمخان) .

جدول ۱۹ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ تیر ۱۳۹۵ دالکی ..

جدول ۲۰ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه دالکی)

جدول ۲۱ لیست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۷ تیر ۱۳۹۵ سیاهو

جدول ۲۲ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهمترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه سیاهو)

جدول ۲۳ لیست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۷ مرداد ۱۳۹۵ رستاق

جدول ۲۶ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه رستاق) .

جدول ۲۵ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۲ مرداد ۱۳۹۵ مهترلو

جدول ۲۶ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مهترلو 1)

جدول ۲۷ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه اول آبان ۱۳۹۵ مشاء

جدول ۲۸ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه مشاء)

جدول ۲۹ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه زمین لرزه ۱۱ آذر ۱۳۹۵ شهداد

جدول ۳۰ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه شهداد)

جدول ۳۱ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۱۷ دی ۱۳۹۵ خنج

جدول ۳۲ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه خنج)

جدول ۳۳ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۸ دی ۱۳۹۵ قائميه

جدول ۳4 ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ کازرون

جدول ۳۵ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲ بهمن ۱۳۹۵ کازرون

جدول ۳۶ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه قائمیه)

جدول ۳۷ ليست ایستگاه های ثبت کننده زمین لرزه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ کازرون

جدول ۳۸ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون)

جدول ۳۹ پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون)

جدول 40 پارامترهای اصلی جنبش نیرومند زمین مربوط به مهم ترین شتابنگاشت زمین لرزه (ایستگاه کازرون)

نمایش کامل متن