اثر مدیریت دانش در انتخاب و انتقال تکنولوژی انرژی های پاک در صنعت خودرو(مورد مطالعه: شرکت صنعتی ایران خودرو)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,336

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AIRAFT01_155

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

Abstract:

هدف این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش در انتخاب و انتقال تکنولوژی انرژی های پاک در صنعت خودرو با نقش میانجی توانمندی دانش می باشد. جهت نیل به این هدف ابتدا توانمندی های فرآیند انتقال فناوری ، مدیریت دانش و اثربخشی انتقال فناوری و متغیرها یا شاخص های تشکیل دهنده هر یک بطور مجزا شناسایی شده سپس تاثیر مدیریت دانش بر فرآیند انتقال فناوری و اثر بخشی انتقال فناوری در صنایع تولیدی ایران خودرو در شهر تهران مورد اندازه گیری قرار گرفت. قلمرو مورد تحقیق شرکت صنعتی ایران خودرو میباشد. کلیـه مـدیران و کارکنـان دوایـر کنتـرل کیفیـت، تولیـد و بازاریـابی و فـروش شرکت های ایران خودرو در شهر تهران به تعداد 249 نفر جامعه آماری این تحقیق می باشد که حجم نمونه ی آماری بر اساس فرمول کوکران، 128 نفر برآورد شده است. جهت بررسی روابط بین متغیرهای پنهان تحقیق از مدل سازی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. در نتایج تحقیق مشخص شدکه مدیریت دانش بر انتقال موفق فناوری تاثیر مثبت و معنادار دارد، همچنین مدیریت دانش تنها از طریق توانمندی تکنولوژیک، به عنوان یک متغییر کلیدی و میانجی بیش ترین تاثیر را بر انتقال موفق فناوری دارد که بیان کننده نقش بسیار مهم توانمندی تکنولوژیک در صنایع تولید خودرو در اثربخشی و جذب فناوری انتقال یافته می باشد. با توجه به نتایج تحقیق که نشان دهنده اثر مستقیم مدیریت دانش بر انتخاب و انتقال موفق فناوری بود، شایسته است مدیران صنایع تولید خودرویی درکشور، توجه بیشتری به آن نموده ، مکانیزم ها و فرآیند های پیاده سازی آن را در مراکز خود فراهم نمایند. از طرفی برای تسهیل جریان انتقال فناوری، سیاست ها و رویه های انجام پروژه های انتقال فناوری با صنعت را ساده و مناسب تر نمایند و با تخصیص منابع کافی به فعالیت های انتقال فناوری، عملکرد محققان را در فعالیت های انتقال فناوری تقویت نمایند.

Authors

علی رضا همتی

دکترای آینده پژوهی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

خشایار نموی

کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات گرایش انتقال تکنولوژی، موسسه آموزش عالی فارابی

یاسمن همتی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان، دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی

حمیدرضا کریمی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش مهندسی مالی، دانشگاه تربیت مدرس