بررسی و اولویت بندی موانع و راهکارهای توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 438

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NERA05_022

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1399

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی و اولویت بندي موانع و راهکارهاي توسعه فرهنگ مطالعه و پژوهش در بین دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس بود. روش پژوهش توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماري شامل کلیه دبیران دوره دوم متوسطه شهرستان چالوس به تعداد 190 نفر بود. نمونه برحسب فرمول کوکران شامل 127 نفر از این دبیران 51) مرد و 76 زن) بود که به شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون فریدمن تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که »موانع مربوط به کتابخانه ها« بیشترین و »موانع مربوط به خانواده« کمترین نقش را در کاهش مطالعه دبیران داشتند؛ و »راهکارهاي مربوط به کتابخانه ها« بیشترین و »راهکارهاي مربوط به نظام آموزش و پرورش و دانشگاه ها« کمترین نقش را در ترویج فرهنگ مطالعه در میان دبیران داشتند. »نبود حمایت از تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشی فرهنگیان« بیشترین و »مهارت نداشتن معلمان در انجام کارهاي گروهی« کمترین نقش را در کاهش مشارکت دبیران در پژوهش داشتند؛ و »پرورش روحیه نوجویی، شهامت و نیاز به خودشکوفایی در معلمان« بیشترین و »نگاه سیستماتیک به موضوع پژوهش و جلوگیري از یک بعدنگري« کمترین نقش را در ترویج فرهنگ پژوهش در میان دبیران داشتند.

Keywords:

مطالعه , پژوهش , فرهنگ مطالعه و پژوهش , موانع توسعه , دبیران

Authors

الهام رضوانی

مدیر دوره متوسطه دوم، دبیرستان معراج هچیرود کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی

حامد صالح نیا

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار، گرایش استراتژی