رفتار درمانی دیالکتیکی و اضطراب

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,050

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICPSE03_031

تاریخ نمایه سازی: 25 اسفند 1399

Abstract:

نتایج مطالعات در کشور نشان داده است که یکی از مهمترین اختلالات روانی شایع در نوجوانان اضطراب و استرس می باشد. اضطراب در ابتدای نوجوانی می تواند منجر به بروز حساسیت در روابط بین فردی و کاهش سازگاری گردد. نوجوانان مضطرب مشکلات روانشناختی بیشتری نسبت به گروه همسالان خود تجربه می کنند در این راستا هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی شهرستان شبستر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای یک مرحله ای یکی از مدارس انتخاب و پرسشنامه اضطراب امتحان اجراء گردید و بطور تصادفی 24 نفر از دانش آموزان که بالاترین نمره در پرسشنامه اضطراب امتحان کسب کرده بودند، انتخاب و بصورت تصادفی، 12 نفر درگروه آزمایش و 12 نفر دیگر نیز در گروه گواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت رفتار درمانی دیالکتیکی قرار گرفتند و داده ها با استفاده از روش کواریانس تحلیل شدند و نتایج پژوهش نشان داد که رفتار درمانی گروهی در ا کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان مؤثر بود نتیجه اینکه درمانهای گروهی ازجمله رفتار درمانی دیالکتیکی می تواند کاهش اضطراب امتحان اثرگذار باشد.

Authors

فیروزه نصیبی سیس

کارشناس ارشد مشاوره و راهنما