تجزیه‌وتحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کاربر

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 146

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CIPR-2-12_005

تاریخ نمایه سازی: 15 فروردین 1400

Abstract:

هدف پژوهش تجزیه ‌و تحلیل کارگاه‌های راه‌سازی بر پایه سنجش جو ایمنی محیط کار بر اساس پرسشنامه نوردیک در کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان با روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تعدادی از کارگران کارگاه‌های فعال در استان کرمان می‌باشد که پس از توضیح روند کار از آن‌ها خواسته شد پرسشنامه استاندارد سنجش جو ایمنی نوردیک که شامل 7 بعد اصلی می‌باشد را تکمیل نمایند. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حجم نمونه معادل164 نفر از کارگران می‌باشد و به‌منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سنجش جو ایمنی نوردیک (2006) استفاده‌شده است. سؤالات پرسشنامه 7 بعد اولویت و تعهد ایمنی مدیریت، اختیارات و قدرت ایمنی مدیریت، عدالت ایمنی مدیریت، تعهد ایمنی کارکنان، اولویت ایمنی وعدم پذیرش ریسک کارکنان، آموزش و یادگیری و اعتماد به توانایی ایمنی و اعتماد به کارایی سیستم ایمنی را پوشش می‌دهد و شامل 50 سوال می‌باشد به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS ویراست 23 استفاده‌شده است. نتایج نشان می‌دهد، میانگین نمرات وضعیت جو ایمنی محیط کار و تعدادی از ابعاد مانند اختیارات و قدرت ایمنی مدیریت، تعهد ایمنی کارکنان، اولویت ایمنی وعدم پذیرش ریسک کارکنان و آموزش و یادگیری و اعتماد به توانایی ایمنی به طور معنی داری بالاتر از مقدار متوسط 5/2 قرار دارد و مطلوب می باشد. اما برای اولویت و تعهد ایمنی مدیریت، عدالت ایمنی مدیریت و اعتماد به کارایی سیستم ایمنی این مقادیر معنی‌دار نمی‌باشد و در سطح مطلوبیت قرار ندارند.

Authors

محمدعلی قنبری

مدیرعامل/شرکت راه و ساختمان پارس بنیان مصالح

عارف صانعی

معاون بخش راه و ترابری/شرکت راه و ساختمان پارس بنیان مصالح