مطالعات مربوط به جمع آوری داده های گاز در طراحی ساختار کلان راهبری شبکه برق ایران

صاحب اثر: پژوهشگاه نیرو
نوع محتوی: گزارش
Language: Persian
Document ID: R-1169870
Publish: 5 April 2021
دسته بندی علمی: انرژی و قدرت
View: 219
Pages: 87
Publish Year: 1399
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Report:

Free download

جهت دریافت فایل های پیوست این Report بایستی عضو سیویلیکا شوید. چنانچه عضو سیویلیکا هستید لطفا ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید تا بتوانید فایل ها را مشاهده و دریافت نمایید.

Abstract:

هدف اصلی این پروژه گردآوری، تدوین و در نهایت پرداخت بر روی داده های مورد نیاز گاز به عنوان یکی ازورودی های مدل سازی و برنامه نویسی طراحی ساختار کلان راهبری شبکه برق ایران خواهد بود. داده های مربوط به گاز نیاز تیم مدیریت انرژی و تیم برنامه ریزی توسعه در طرح طراحی ساختار کلان راهبری را مرتفع خواهد کرد.
در گزارش تهیه شده برای پروژه، در فصل اول مطالعات میدانی انجام شده بر روی داده های گاز و استراتژی های جمع آوری های داده های گاز مورد نیاز طرح طراحی ساختار کلان در افق ۱۴۱۵ شرح داده شده است.کلیه داده های گاز مورد نیاز طرح، در فصل دوم تا پنجم ارایه و تشریح میگردد. در فصل دوم اطلاعات مربوط به ظرفیت استخراج گاز ارایه شده است. این اطلاعات شامل منابع گاز قابل استحصال، چشم انداز عرضه گاز طبیعی،پیش بینی عرضه(تولید)گاز طبیعی، پیش بینی سوخت گاز قابل تخصیص به نیروگاه های کشور در افق ۱۴۱۵ می باشند.در فصل سوم اطلاعات مربوط به هزینه احداث خطوط انتﻘال گاز ایران تا افق ۱۴۱۵  شامل هزینه های سرمایه گذاری و همچنین تلفات شبکه تامین شده است. اطلاعات مربوط به هزینه های اجرای شبکه گازرسانی بر اساس قیمت روز (آذر ماه۱۳۹۷) می باشد .در فصل چهارم داده های مربوط به مصارف گاز ساعتی، روزانه و ماهانه ی شهرها و استان های منتخب ارایه می گردد. علاوه بر آن نحوه استفاده از داده ها و تحلیل آن ها برای حالات مختلف شرح داده شده است و در نهایت در فصل پنجم وضعیت خطوط اصلی گاز ایران شامل وضعیت کنونی و برنامه های توسعه خطوط اصلی گازرسانی تا پایان برنامه توسعه ششم و همچنین افق ۱۴۱۵ ارایه شده است .علاوه بر آن در فصل پنجم برنامه صادرات گاز به کشورهای منطﻘه در افق ۱۴۱۵  و طرحهای توسعه خطوط گاز که بتواند صادرات گاز را تامین نماید شرح داده شده است.

Keywords:

گروه پژوهشی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت