ارائه الگوی پیاده سازی سیستم QA/QC در ساخت ساختمان های سبز و اولویت بندی عوامل با استفاده از روش دیمتل و تحلیل AHP (مطالعه موردی شهر کرج)

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 814

This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMCM01_068

تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400

Abstract:

یکی از راه حل های کاهش معضلات زیست محیطی بهره گیری از ساختمان های سبز است. با این حال سازوکارمناسبی جهت ارزیابی کیفیت ساخت این نوع ساختمان در کشور وجود ندارد و سازندگان تنها به بیان دستاوردهایخود اتکا کرده و هیچ نوع وحدت رویه و یا تضمین کیفیتی وجود ندارد. در این پژوهش از دو روش آمار و روشدیمتل در تحلیل استفاده شده است. پرسشنامه تهیه شده و از صد و پنجاه نفر از عوامل مختلف فعال در عرصهساخت ساختمان پرسش شده است. نتایج این بخش نشان می دهد که ساخت ساختمان سبز در کرج در حد خیلیکم است. عدم وجود قوانین مدون و ساز و کار برنامه ریزی شده بالاترین مقادیر مرتبط با موانع را به خود اختصاصداده اند و مهمترین عامل اجباری کردن کنترل/تضمین کیفیت در ساخت ساختمان های سبز است. یازده عاملاساسی جهت تحلیل دیمتل شناسایی شده است. عامل دسترسی به نیروی با تجربه دارای بیشترین میزان اثرگذاری وتعامل بوده و معیار استفاده از ارزیاب سبز کمترین میزان تعامل را در این الگو جهت پیاده سازی کنترل/تضمینکیفیت به خود اختصاص داده اند.

Authors

پوریا فرجیان

دانشکده عمران و معماری دانشگاه ایوان کی

داود فرجیان

دانشکده عمران و معماری دانشگاه ایوان کی

علی فرجیان

دانشکده عمران و معماری دانشگاه ایوان کی