بررسی راهکارهای اجرایی قضایی، جامعه شناختی پیشگیری از همسر آزاری

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 316

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCWSL01_042

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1400

Abstract:

در وهله نخست با مشاهده واژه همسر آزاری خشونت فیزیکی علیه زنان به ذهن متبادر می گردد، لیکن درجامعه فعلی خشونت زنان علیه مردان نیز مطرح است.قتل های متعدد شوهران توسط زوجه مبین این فاجعهاجتماعی است اما آنچه درصد بالایی از همسر آزاری رادر سطح جامعه به خود اختصاص می دهد ، خشونتفیزیکی ، جسمی، روانی (کلامی-غیرکلامی) علیه زنان به عنوان قشر آسیب پذیر اجتماع می باشد.از عواملپیدایش این خشونت ها می توان به مواردی چون فقر وگرسنگی. چگونگی تعلیم و تربیت فرد درخانواده . بیکاری.نوسان شرایط اقتصادی . بی سوادی وعدم آگاهی . اعتیاد به مواد مخدر . طلاق و کشمکش خانواده وانحراف والدین اشاره نمود.آنچه عمق این فاجعه را بیشتر می کند رفتارهای خشونت بار مردان بر زنان وبررسی تاثیر گذار این رفتار بر بزه روسپیگری درزنان است که متاسفانه در جامعه کنونی به وضوح مشاهدهمی گردد. پس از بررسی عوامل کلی در خصوص همسر آزاری باید از راهکارهای پیشگیری آن نیز نامبرد. راهکارهای پیشگیری متعدد بوده و بعضا از حیطه روانشناسی، جامعه شناختی، حقوقی باید بدان نگریستلذا آنچه در این تحقیق مورد تفحص است بررسی این راهکارها از منظر اجرایی توسط دولت، دستگاه قضاییو جامعه است.

Authors

بهاره برومند امین

دانشجوی دکترای مطالعات زنان دانشگاه ادیان و مذاهب قم