Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Report
Title

کسب و تدوین دانش فنی بکارگیری سیستم های مانیتورینگ online خطوط انتقال نیرو جهت افزایش توان عبوری

نوع محتوی : گزارشتاریخ انتشار: 1390
DOI: 10.30503/nripress.2020.016
کد COI Report: R-1184798تاریخ درج در سایت: 3 اردیبهشت 1400
زبان اصلی Report: Persian دسته بندی علمی Report: مهندسی برق و الکترونیک
View: 225Pages: 725
Year: 1390

Authors

Abstract:

هدف از انجام این مرحله از پروژه شناسایی روندهای طراحی، بهره برداری، تعمیر، نگهداری متداول و موجـود در خطوط انتقال و فوق توزیع کشور و تعیین عوامل موثر و میزان کیفـی آنهـا در افـزایش تـوان عبـوری از خطـوط می باشد. این بخش که در ادامه پروژه برای تحلیل و مشخص نمودن میزان افزایش ظرفیت خط مورد اسـتفاده قـرار خواهد گرفت بر اساس جمع بندی مدارک طراحی خطوط دو شرکت مشاور و نیز رونـدهای بهـره بـرداری، تعمیـر و نگهداری شرکت توانیر و نیز شرکت برق منطقه ای تهران انجام پذیرفته است.
در فصل یک این گزارش روند طراحی خطوط انتقال و پروسه طراحی توسط مشاوران معتبر کشور نظیر مشانیر و قدس نیرو مورد بررسی قرار می گیرد همچنین در این مرحله از پروژه الگـوریتم بکـار گرفتـه شـده توسـط مشـاوران مختلف که در پروژه های جاری ایشان بکارگرفته می شود مورد تحلیل قرار گرفته و در فصول بعـد از دانـش بدسـت آمده در این فصل برای تحلیل و مشخص نمودن میزان افزایش ظرفیت خط استفاده خواهـد شـد. در ایـن فصـل در ابتدا روند مشترک و اصول اصلی طراحی خط که توسط کلیه مشاوران در طرح خطوط انتقال بکـار گرفتـه مـی شـود مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به تفاوت های جزئی موجود در روند طراحی مشاوران مختلف اشاره خواهد شد.
در فصل دوم این گزارش روند بهره برداری و تعمیر و نگهداری خطوط انتقـال نیـرو بـه ویـژه چگـونگی ارزیـابی دوره ای اتصالات هادی ها مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل سوم این گزارش عوامل و شاخص های موثر( از جمله دما و باد) و میزان کیفی آنهـا در افـزایش تـوان عبوری و تعیین عوامل محدودکننده مورد بحث قرار می گیرد.

Keywords:

گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست

Report COI Code

This Report COI Code is . Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1184798/

پیش گفتار Report

با توجه به رشد تقاضاي انرژي مشتركين برق و رسيدن خطوط انتقال به آستانه حداكثر ظرفيت مجاز بـارگيري و اين حقيقت كه انرژي الكتريكي مشخصه ذاتي جامعه مدرن است، افزايش ظرفيت خطـوط انتقـال هـوايي ضـروري مي نمايد. شركت هاي برق علاوه بر اينكه به مطالعه ظرفيت شبكه الكتريكي در زمان اوج مصرف مي پردازند، بايـد از قابليت اطمينان تامين برق نيز اطمينان حاصل كنند، در نتيجه در كشورهايي كه رشد نسبي مصرف برق در آنها بـالا است از جمله ايران، استفاده موثر از خطوط انتقال موجود از اهميت بيشتري برخوردار مي باشد.
با توجه به اينكه احداث خطوط انتقال، هزينه هاي سنگيني را تحميل مـي نمايـد و مراحـل طراحـي و اجـراي آن زمان بر مي باشد و با توجه به محدوديت هاي زيست محيطي در اختيار گرفتن زمـين و حـريم مناسـب بـراي احـداث خطوط داراي مشكلاتي مي باشد، شركت هاي برق به دنبال روشي علمي و عملـي و در عـين حـال اقتصـادي بـراي تامين برق در زمان اوج مصرف و در زماني كه خطوط انتقال به آستانه حداكثر بارگيري خود مي رسند مي باشند.
اين گزارش تحت عنوان "بررسي عوامل موثر و ميزان كيفي تاثير آنهـا در افـزايش تـوان عبـوري از خـط " در راستاي انجام مرحله اول شرح خدمات پروژه اماني "كسب و تدوين دانش فني بكارگيري سيستم هـاي مانيتورينـگ online خطوط انتقال نيرو جهت افزايش توان عبوري" در مهرماه 1390 توسط آقاي مهندس پژمـان خزايـي و بـه مديريت آقاي مهندس سيد جمال الدين واسعي تهيه و توسط آقاي مهندس اميرفرشاد فتحي داوري گرديـده اسـت.
نظارت پروژه حاضر بر عهده جناب آقاي مهندس مجيد حنيف نژاد مي باشد.

فهرست مطالب Report

(برای نمایش کلیک نمایید)

طرحهای پژوهشی و مطالعاتی کشور

Research Info Management

New Papers

New Researchs

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support