به دست آوردن اولین سیکل رانندگی اتوبوس های شهر تهران با استفاده از زنجیره مارکوف و آنالیز گذار

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,285

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CEE01_214

تاریخ نمایه سازی: 8 تیر 1385

Abstract:

ارزیابی مصرف سوخت و آلاینده های خودروها با استفاده از شبیه سازی عملکرد خودرو بر اساس سیکل رانندگی انجام می شود. از طرف دیگر هرگونه تست استاندارد خودرو به همراه یک سیکل تست تدوین میشود. لذا به دست آوردن سیکل رانندگی یک گام اساسی در تدوین استاندارد ملی آلاینده ها ی خودروها میباشد. در این مقاله، کاربرد زنجیره مارکوف و آنالیزگذار در بدست آوردن اولین سیکل رانندگی اتوبوسهای شهر تهران ارائه شده است. ابتدا استفاده از GPS در اندازه گیری و داده برداری از حرکت اتوبوسها در سطح شهر تهران تشریح شده و آنگاه به معرفی روشهای تحلیلی به منظور استخراج سیکل رانندگی از داده ها پرداخته شده است. در این تحلیل ها از آزمون مربع کای برای تطبیق میکروتریپها با داده های اندازه گیری و از زنجیره مارکوف به منظور بهبود توالی بین میکروترپها استفاده شده است. در پایان با انجام شبیه سازی مصرف سوخت و آلاینده ها ، نتایج حاصل از سیکل رانندگی تهران با سایر سیکل های رانندگی دنیا مورد مقایسه قرار گرفته است.

Authors

مرتضی منتظری

آزمایشگاه شبیه سازی و کنترل سیستم ها، دانشکده مهندسی مکانیک, دانشگاه