تاثیر سطوح مختلف اسید اسکوربیک و تراکم مرغ در تابستان بر کیفیت پوسته تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار

Publish Year: 1377
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 199

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JWSS-2-3_008

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1400

Abstract:

این آزمایش به منظور تعیین اثرات سطوح مختلف ویتامین C (صفر، ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ قسمت در میلیون) و تراکم در قفس (۳، ۴ و ۵ مرغ) بر کیفیت پوسته تخم مرغ و عملکرد مرغان تخمگذار، تحت شرایط دمای بالای محیطی به اجرا در آمد. یک آزمایش فاکتوریل ۴×۳ شامل ۱۲ تیمار آزمایشی در یک طرح کاملا تصادفی به مورد اجرا گذاشته شد. ۱۹۲ مرغ لگهورن سفید، در سن ۲۵ هفتگی به ۴۸ واحد آزمایشی تقسیم شدند. در هر تیمار ۴ تکرار وجود داشت. طول دوره آزمایش ۱۲ هفته بود. صفات مورد اندازه گیری عبارت بود از: وزن تخم مرغ، وزن پوسته، ارتفاع سفیده، ضخامت پوسته، تولید روزانه هر مرغ (گرم)، درصد تولید تخم مرغ و ضریب تبدیل غذایی. درصد تولید به طور روزانه و صفات تولید روزانه هر مرغ (گرم)، وزن تخم مرغ، وزن پوسته، ارتفاع سفیده، و ضخامت پوسته، هر دو هفته اندازه گیری می شد. درصد کلسیم پوسته، در آخرین دوره نمونه گیری اندازه گیری گردید. ویتامین C به میزان ۱۵۰ قسمت در میلیون باعث افزایش معنی دار وزن تخم مرغ و کلسیم پوسته و به میزان ۳۰۰ قسمت در میلیون سبب افزایش معنی دار ارتفاع سفیده گردید (۰۵/۰ > P). تراکم بر وزن پوسته، ضخامت پوسته، ارتفاع سفیده و درصد کلسیم پوسته تاثیر معنی دار نداشت. وزن تخم مرغ، تولید روزانه هر مرغ (گرم) و درصد تولید، با افزایش تراکم کاهش معنی دار داشت (۰۵/۰ > P) و ضریب تبدیل فقط با افزایش تراکم افزایش معنی دار نشان داد (۰۵/۰ > P). اثر متقابل ویتامین C و تراکم بر وزن پوسته و وزن تخم مرغ معنی دار بود (۰۵/۰ > P).