بررسی رفتار سیکلی خاک های شنی با تراکم بسیار بالا

رده بندی دیویی:624/15136
ISBN: 978-600-113-202-5
رده بندی کنگره: 1397 4ب آ/710 TA
شماره کتابشناسی ملی: 5443962
Document ID: R-1224501
Publish: 6 June 2021
Publish Year: 1397
Page: 180
Language: Persian
View: 1,697

This Book With 180 Page And PDF Format Ready To Download

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Book:

Abstract:

این در تحقیق مقاومت سیکلی زهکشی نشده خاکهای شنی بسیار متراکم اشباع از طریق دستگاه سه محوری بزرگ مقیاس بررسی شده است. مقاومت روانگرایی نمونه خاک های شنی متراکم شدیدا وابسته به نوع مصالح، دانسیته نسبی آنها، مقدار پیش-کرنش یا تنش برشی و نسبت تنش است . همچنین، مقاومت سیکلی شدیدا متاثر از درصد بالا و غیرهمسانی قابل توجه تر می شود . SR ریزدانه می باشد که اثر آن برای مقادیر خرابی ممکن است به صورت ایجاد روانگرایی اولیه، یا ایجاد حدی از کرنش سیکلی یا کرنش دائمی در اثر روانگرایی جزئی (تحریک سیکلی) رخ دهد. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که برای مصالح با بیش از ۱۴ % ریزدانه تحت نسبت تنش بزرگ، افزایش و ایجاد نسبت اضافه (AAS) در تعداد سیکل همراه با افزایش کرنش محوری تجمعی ۰ است. دلیل آن این است که در آزمایش مونوتونیک زهکشی / فشار آب حفره ای تا ۸ کمتر از ۱ است. در صورتی که در کمتر از ۱۵ سیکل اول کرنش qmax / ۳ نشده، نسبت ۰% باشد، معمولا در کمتر از ۵۰ ، حالت / بیش از ۵ DAAS یا AAS محوری تجمعی خرابی رخ می دهد(کرنش محوری حدود ۲%). همچنین تعریف روانگرایی اولیه % به عنوان معیار گسیختگی برای خاکهای شنی با درصد ریزدانه کمتر از ۴ (U>۱) تحت نسبت تنش بالا به طور موفقیت آمیزی به کار گرفته می شود. برای این مصالح %۰/ به ترتیب بیش از ۲۵ AAS یا DAAS و U چنانچه در سیکل اول بارگذاری مقدار ۰% باشد، حالت خرابی(یعنی ایجاد کرنش محوری دو برابر دامنه یا تجمعی ۲%) در / و ۵ کمتر از ۵۰ سیکل رخ می دهد. لذا بسته به بزرگی نسبت تنش برشی اعمالی و درصد ریزدانه، معیار گسیختگی برای ایجاد روانگرایی جزئی و اولیه برای مصالح شنی متراکم، % برابر ۲ (DAAS) یا دو برابر دامنه کرنش محوری AAS براساس ایجاد ۱۵ سیکل بارگذاری در نظر گرفته می شود . مقاومت سیکلی - در ۵۰ ( SA =%۱/ (یا ۵ افزایش می یابد چنانکه: ( ۱) تنش اصلی متوسط کاهش یابد، ( ۲) تنش برشی اولیه کاهش یابد و ( ۳) درصد ریزدانه کاهش یابد(یا درصد درشت دانه شنی افزایش یابد ). معمولا، تحت پیش کرنش کوچک (حدود ا% و کوچک تر ) تحت شرایط تحکیم م غیرهمسان، مقاومت سیکلی خاک تقریبا در مصالح شنی بسیار متراکم بدون تغییر باقی می ماند. اما، تحت پیش کرنش بزرگ ( ۲% و بالاتر)، مقاومت سیکلی با افزایش تعداد اولیه  cy / fc به جای ( cy / fc )ave سیکل کاهش زیادی می یابد، بطوریکه باید از یک استثناء است که در آن تنش سیکلی تفاضلی بدون C.K استفاده شود. رفتار مصالح معمولا . تغییر باقی می ماند g B ' زایش با اف ۳ افزایش می یابد. ضمنا نرخ شکست برای  مصالح شنی تیزگوشه در هنگام روانگرایی اندکی بیشتر خواهد بود . نتایج آزمایشهای به ' مونوتونیک پسا سیکلی زهکشی نشده روی نمونه اشباع، نشان می دهد که مقادیر ،C.K ،S.SBU ،C.RL ۴۲/۲ به ترتیب برای º ۴۰/۱ و º ،۳۰º ،۴۲/۵º ،۳۵º ترتیب با افزایش درشت دانه از % ۵۰ به ۹۵ % (ماسه یا یا ' می باشد. مقادیر S.K و S.SK و  cy / fc (  ) شن در مخلوط رس ) حدود ۱۳ درجه افزایش می یابد . مقایسه  cy fc ۰/۰۷۵ نشان می دهد که مقادیر mm برای مصالح شامل ۳۲ % گذشته از  /  cy fc را می توان با استفاده از رابطه  cy / fc در دو شرایط برابر هستند. لذا مقادیر  محاسبه کرد. پیشنهاد می گردد که مصالح سنگریزه ای تا جایی که ممکن است باید کوبیده شوند (حداقل بیش از ۹۲ %) تا اینکه مقاومت سیکلی بیشتری کسب کنند.

فهرست مطالب Book

چکیده
مقدمه
فصل اول: مرور ادبیات فنی موضوع
۱-۱ مقدمه 
۲-۱ مشاهدات وقوع روانگرایی در خاکهای شنی 
۳-۱ آزمایش مقاومت سیکلی 
۱-۳-۱ مدهای خرابی خاک های دانه ای تحت بارگذاری سیکلی زهکشی نشده  
۲-۳-۱ آزمایش سه محوری سیکلی برای تعیین پتانسیل روانگرایی 
۱-۲-۳-۱ آزمایش های تحکیم همسان (ke=۱)
۲-۲-۳-۱ آزمایشهای تحکیم غیرهمسان (Kc>۱)
۳-۳-۱ نتایج مقاومت سیکلی  
۴-۳-۱ مقاومت برشی زهکشی نشده به عنوان پارامتر بی بعدکننده 
۵-۳-۱ اثر عوامل مختلف بر مقاومت سیکلی روانگرایی 
۱-۵-۳-۱ اثرات تنش محدودکننده بر مقاومت روانگرایی  
۲-۵-۳-۱ اثرات دانه بندی  
۳-۵-۳-۱ اثر درصد رس و لای در مقاومت سیکلی  
۴-۵-۳-۱ اثر کرنش آستانه  
۵-۵-۳-۱ اثرات دانسیته نسبی بر مقاومت سیکلی 
۶-۵-۳-۱ اثر شکل بارگذاری  
۷-۵-۳-۱ اثرات نفوذ غشاء بر مقاومت سیکلی 
۸-۵-۳-۱ اثرات درصد شن بر مقاومت روانگرایی 
۱-۸-۵-۳-۱ ماتریکس شناور و غیرشناور . 
۲-۸-۵-۳-۱ ماتریکس خاک میدان نزدیک و میدان دور  
۳-۸-۵-۳-۱ تعریف درصد شن انتقالی . 
۹-۵-۳-۱ اثر ابعاد نمونه بر مقاومت سیکلی 
۱۰-۵-۳-۱ اثر دامنه نسبت تنش سیکلی  
۶-۳-۱ روشهای تخمین درجای مقاومت روانگرایی  
 ۱-۶-۳-۱ مشخصات آزمایشهای نفوذ 
۷-۳-۱ رفتار مقاومت سیکلی مقاومتی نمونه شنی دست نخورده . 
۱-۷-۳-۱ روش برای انجماد زمین . 
۲-۷-۳-۱ روش برای مغزه برداری از شن یخ بسته  
۳-۷-۳-۱ روشهایی برای ذوب کردن و اشباع نمونه ها  
۴-۱ بررسی تغییرات اضافه فشار آب حفره ای در مصالح مخلوط  
۱-۴-۱ رفتار فشار آب حفره ای در آزمایشهای مونوتونیک در مصالح مخلوط . 
۵-۱ رفتار مونوتونیک پسا سیکلی . 
۶-۱ مقایسه رفتار برش پیچشی و سه محوری مصالح شنی . 
۱-۶-۱ کرنش ایجاد شده . 
۲-۶-۱ ایجاد فشار آب حفره ای  
۳-۶-۱ تنش و کرنش  
۴-۶-۱ مقاومت دینامیکی . 
۵-۶-۱ خواص مقاومت دینامیکی با آزمایش های برشی ساده پیچشی 
۶-۶-۱ مقایسه بین آزمایش سه محوری و آزمایش برشی ساده پیچشی 
۷-۶-۱ مقایسه بین مقاومت استاتیکی و مقاومت دینامیکی. 
۷-۱ علت انتخاب فرکانس بارگذاری کم در آزمایشهای سیکلی مقاومتی . 
۸-۱ شتاب زمین حداکثر برای محاسبه CSR
۹-۱ ضرایب اصلاحی مورد نیاز برای مقاومت سیکلی آزمایش سه محوری  
۱۰-۱ مدلسازی فشار حفرهای تولیدی . 
۱۱-۱ کرنش برش آستانه برای ایجاد اضافه فشار آب حفره ای . 
۱۲-۱ اثرات بیش تحکیم یافتگی بر مقادیر حداکثر اضافه فشار آب حفرهای در تنش های محدودکننده مختلف  
۱۳-۱ تغییر تاریخچه زمانی زمین در اثر روانگرایی. 
۱۴-۱ تعداد سیکل تنش یکنواخت مهم معادل برای زلزله . 
۱۵-۱ نتیجه گیری . 
فصل دوم: آزمایش های آزمایشگاهی . 
۱-۲ مقدمه  
۲-۲ دستگاه سه محوری سیکلی قطر بزرگ و قابلیت های آن  
۱-۲-۲ مشخصات دستگاه سه محوری مناسب انجام آزمایشهای سیکلی مقاومتی  
۲-۲-۲ اشباع کردن و تحکیم و آزمایش نمونه ها در دستگاه سه محوری مورد استفاده . 
۳-۲-۲ بررسی میزان دقت انداز ه گیری در کرن شهای کوچک . 
۳-۲ مشخصات مصالح مورد بررسی  
۱-۳-۲ نتایج آزمایش های اولیه . 
۲-۳-۲ روش ساخت نمونه ها  
۴-۲ برنامه آزمایش های دینامیکی 
۱-۴-۲ روش آزمایش  
۲-۴-۲ فیلتر کردن مولفه های با فرکانس بالا و پایین  
۵-۲ نتایج تنشهای برشی استاتیکی اولیه (غیرهمسانی)  
۶-۲ نتایج اولیه آزمایشهای سیکلی. 
۷-۲ جمع بندی   
فصل سوم: تحلیل نتایج آزمایش های آزمایشگاهی .. 
۱-۳ مقدمه  
۲-۳ تغییرات اضافه فشار آب حفره ای  
۳-۳ اثرات پیش کرنش سیکلی ناشی از اعمال غیرهمسانی تنشی اولیه . 
۴-۳ اثرات شکل موج و فرکانس بارگذاری . 
۵-۳ نمودارهای طراحی نتایج آزمایش سه محوری سیکلی مقاومتی  
۶-۳ آزمایش مونوتونیک سه محوری فشار زهکشی نشده پسا سیکلی  
۷-۳ اثرات زاویه اصطکاک مونوتونیک پسا سیکلی در محاسبه (...)
۸-۳ اثر شکست دانه ها  
۹-۳ کاربرد این یافته ها  
۱۰-۳ نتیجه گیری  
فصل چهارم: جمع بندی و نتیجه گیری  
پیشنهادهایی برای ادامه کار  
منابع و مآخذ

نمایش کامل متن