بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی بر اساس نظریه داده بنیاد

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 277

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

PESSO05_009

تاریخ نمایه سازی: 16 خرداد 1400

Abstract:

این پژوهش با هدف بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی با ماهیت اکتشافی- بنیادی انجام شده است. جامعه آماری شامل صاحب نظران و متخصصان در حوزه مدیریت ورزشی، مسئولین و مدیران سازمان های ورزشی و هیات ورزش همگانی بود. روش پژوهش کیفی بود که بر اساس نظریه داده بنیاد به طراحی مدل پارادایمی عوامل توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی پرداخته شده است. ابزار مورد استفاده نیز مصاحبه نیمه ساختار یافته بود که از نظرهای ۱۰ نفراز متخصصان ورزش همگانی استان خراسان رضوی استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. خروجی پژوهش مدل پارادایمی بررسی عوامل توسعه ورزش همگانی در استان خراسان رضوی بود که از شرایط علی، زمینه ای، مداخله گر و راهبردها و پیامدها تشکیل شده است. . نتایج کد گذاری باز دارای ۱۵۱ مقوله است که می تواند راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی را تعیین کند. سپس در کد گذاری محوری، مقوله ها به ۲۵ گروه طبقه بندی شدند. در نهایت مقوله های شناسایی شده حاصل از کد گذاری انتخابی، به ترتیب شامل ((خلاء ها و شکاف های عمیق مدیریت کلان کشوری و استانی- خلاء ها و شکاف های فکری، انگیزشی، قانونی- همچنین خلاء ها و شکاف های تبلیغاتی، فرهنگی، اجتماعی- خلاءها و شکاف های راهبردی و مدیریتی، پیامدها)) تعیین شدند. با توجه به یافته های پژوهش به مسئولان پیشنهاد می شود با تاکید بر برنامه ریزی و اجرای عوامل توسعه ورزش همگانی باعث پیشرفت و توسعه ورزش همگانی استان خراسان رضوی شوند.

Authors

آرزو عرفانیان قره اهل زنجان

دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

جعفر خوشبختی

استادیار مدیریت ورزشی،دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

علیرضا خادم لو

دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران