بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی با تعدیلگری قدرت مدیرعامل

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 270

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMAC05_076

تاریخ نمایه سازی: 25 خرداد 1400

Abstract:

براساس پیشینه نظری و تجربی انتظار می رود که محافظه کاری باعث بهبود کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی ازدو طریق گردد: اول، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و فراهم کنندگان سرمایه ودوم، کاهش انگیزه برای انعقاد قراردادهای سرمایه گذاری ناکارا از طریق ارایه سیگنال زودهنگام درباره سودآوری پروژه های انتخابی. پژوهش حاضر در جهت تلاش برای درک بهتر بررسی تاثیر محافظه کاری شرطی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی با تعدیلگری قدرت مدیرعامل گام بر خواهد داشت.نمونه آماری شامل ۱۳۸ شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ می باشد. برای تحلیل داده ها از روش رگرسیون پنل و نرم افزار Eviews۹.۵ استفاده شد. نتایج نشان داد بین محافظه کاری شرطی وکارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد همچنین قدرت مدیر عامل نقش میانجی در رابطه بین محافظه کاری شرطی وکارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی، ایفا نماید.

Keywords:

محافظه کاری شرطی , کارایی سرمایه گذاری نیروی انسانی , قدرت مدیر عامل

Authors

سارا محسن زاده لداری

دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحدتهران غرب تهران ایران

دنیا احدیان پورپروین

استادیار گروه حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران غرب تهران ایران