بررسی تاثیرپذیری عوامل موثر بر رضایتمندی کارکنان از چهاروظیفه اصلی مدیران منابع انسانی در جهت تعیین بهینه پروژه های بهبود(مطالعه موردی: شرکت بابک مس ایرانیان)

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 292

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0235

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

Abstract:

کارکنان هر سازمان، همواره به عنوان یکی از مهمترین ذینفعان آن سازمان شناسایی وارزیابی میشود و همواره در تقابل با سازمان در حال تاثیرگذاری و تاثیرپذیری است، لذا فراهم نمودن بستری مناسب در جهت ایجاد عملکرد بهینه در کارکنان امری است که هر سازمان در جهت رسیدن به اهداف خویش میبایست در دستور کار خود قرار دهد. یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران در سطوح مختلف سازمان، چگونگی ایجاد بستر مناسب برای بهبود عملکرد کارکنان است. با توجه به ماهیت انسان و متغیر بودن محیط درون و بیرون سازمان لازم است شناسایی و ارزیابی انتظارات کارکنان بصورت مستمر تکرار گردد. تشخیص موثرترین عوامل بر رضایتمندی کارکنان و کنترل و هدایت این عوامل با استفاده بهبنه از کارکردهای مدیریت منابع انسانی باعث ارضاء خواسته ها و نیازهای کارکنان و افزایش انگیزه میشود. در این پژوهش ابتدا از نتایج سنجش رضایتمندی کارکنان که براساس ۵۳ سئوال از متغیرهای آشکار در خصوص ۸ متغیر پنهان تاثیرگذار بر سطح رضایتمندی کارکنان انجام شده است استفاده کرده ایم و با استفاده از روش پارتو مهمترین عوامل نارضایتی کارکنان که ۳ متغیر از ۸ متغیر بود را تعیین نمودیم. حال این ۳ متغیر به عنوان متغیرهای میانجی این پژوهش برای بررسی تاثیر چهار وظیفه مدیران منابع انسانی شامل، جذب و بکارگیری، توسعه و آموزش، روابط کار و کارکنان و جبران خدمات بر رضایتمندی کارکنان، که پرسشنامه حاوی تعداد ۳۶ سوال برای این پژوهش تهیه شده است. در پژوهش حاضر، جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق تعداد ۹۰ نفر از افراد دارای رده سازمانیسرپرست به بالا که در شرکت بابک مس ایرانیان مشغول به کار می باشند است. در این پژوهش، از روش معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی و با بکارگیری نرم افزار PLS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته ایم. نتایج پژوهش نشان داد عوامل مربوط به "رشد و توسعه"، "حقوق و پاداش" و "کار روزانه و محیط کار" که بیشترین نارضایتی کارکنان را به خود اختصاص داده اند به ترتیب دارای بیشترین رابطه معناداری با وظایف"توسعه و آموزش"، "جبران خدمات" و "روابط کار و کارکنان" را دارند.

Authors

امیرحسین اخضری بابکی

گروه مهندسی صنایع ، موسسه آموزش عالی زند ، شیراز ، ایران

عباس شکفته

گروه مهندسی صنایع ، موسسه آموزش عالی زند ، شیراز ، ایران