شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 206

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPCONF06_0844

تاریخ نمایه سازی: 1 تیر 1400

Abstract:

این پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی می باشد. در واقع فروش اینترنتی بلیط از سال های قبل در بخش های مختلفی از صنعت و خدمات کشور رونق پیدا کرده که می توان به خدمات هواپیمایی و ریلی، گردشگری، رزرواسیون هتل ها و کنسرت ها و... اشاره نمود اما کمتر به خرید بلیط اتوبوس بین شهری توجه شده است. رویه ها و الگوهای بازاریابی برای آژانس های مسافربری یک مکانیزم مهمی را جهت اجرا و پیاده سازی استراتژی ها فراهم می کند. در این تحقیق از روشهای پرسشنامه ای برای اجرای تکنیک دلفی و کشف موانع توسعه فروش اینترنتی بلیط استفاده گردیده است. و از این روش پرسشنامه ای با ۳۱ سوال و در طیف لیکرت طراحی و توزیع گردید. پایایی پرسشنامه با ۲۵ نمونه انجام، و ضریب کل آلفای کرونباخ مقدار ۰,۷۲۸ به دست آمد که نشان از پایایی بالا و قابل قبول گویه های پرسشنامه پژوهش دارد. جامعه آماری این پژوهش نامحدود و غیر قابل شمارش بوده لذا بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شده است. به منظور توصیف دادهها و مشاهدات پس از جمع آوری، بازبینی، کدگذاری، ورود اطلاعات و تشکیل بانک اطلاعاتی در نرم افزار آماری SPSS از شیوه های توصیف آماری از قبیل جداول توزیع فراوانی، نمودارهای توصیفی و شاخصهای مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین، انحراف معیار بهره گیری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که مولفه های استراتژی کسب و کار، آینده نگری در کسب و کار و طراحی بازار کسب و کار دارای بیشترین درجه اهمیت در توسعه فروش اینترنتی بلیط اتوبوس های برون شهری در استان خراسان جنوبی دارند.

Authors

مجید ثابت قدم

دانش آموخته فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند ایران

حسین حکیم پور

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند ایران