تقویت تیر بتن مسلح با میلگرد بیرونی GFRP

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 294

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUICNF05_041

تاریخ نمایه سازی: 4 تیر 1400

Abstract:

به دلایل گوناگون از جمله تغییر در ضوابط آیین نامه ها و یا تعییر در ویژگی های مکانیکی مصالح مانند خوردگی، سازه ها در طولعمر مفیدشان به تقویت نیاز پیدا می کنند. میلگردهای پلیمری شیشه ای (GFRP) مقاومت زیاد و پایداری خوبی در برابر خوردگی و دیگر شرایط محیطی دارند و از آن در ساخت و تقویت سازه های بتن مسلح استفاده می شود. تا کنون تقویت تیرهای بتنی با اینمیلگردها به دو صورت چسبنده و ناچسبنده توسط پژوهشگران انجام شده و مورد ارزیابی رفتاری قرار گرفته است. در این پژوهش،به بررسی رفتار تیرهای بتنی مسلح شده با میلگردهای فولادی که با میلگردهای بیرونی GFRP تقویت شده اند پرداخته شده است. برای این منظور، دو دسته تیر شامل نمونه های شاهد و نمونه های تقویت شده ساخته شد. تقویت از زیر با یک میلگرد GFRP به قطر ۱۶ میلیمتر و به طول ۱۶۰۰ میلیمتر به کمک پایه های یک دستگاه مهار ساده در فاصله ی ۶۰ میلیمتری از کف تیر به صورتناچسبنده مهار و سپس تیرها مورد آزمایش قرار گرفت. در دستگاه مهار یادشده، تنها فضای زیر و بالای تیر مورد استفاده قرار گرفتهو نیاز به ابزارهای اتصال در پهلوهای تیرها نبود. نتایج حاصل از آزمایش نشان میدهد در تیرهای بتنی مسلح تقویت شده نسبت بهتقویت نشده ظرفیت باربری به میزان ۵۵ درصد و افزایش ظرفیت بار ترک خوردگی به میزان به میزان ۶۳ درصد افزایش و ظرفیتبخش الاستیک پلاستیک به میزان ۲۰ درصد و مقدار سختی به میزان ۲ درصد افزایش داشته است. شیوه ی تقویت بکار رفته نسبتبه روش های تقویت شده ی دیگر به خاطر اجرای ساده از یک سو و به دلیل بی نیازی آن به گونه های تیرها، برتری دارد.

Keywords:

پلیمری از جنس شیشه GFRP , تیر بتنی مسلح شده , کاهش خیز , نوآوری در تقویت

Authors

محمدرضا هوشمند

دانش آموخته ارشد گروه عمران/ دانشگاه زابل/ ایران

محمودرضا حسینی طباطبایی

استاد گروه عمران/ دانشگاه زابل/ایران

حسینعلی رهدار

استادگروه عمران/ دانشگاه زابل/ ایران

سیدمصطفی طباطبایی

دانش آموخته ارشد گروه عمران/ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زاهدان/ایران