واکاوی نقش گرمابه ها در معماری ایران نمونه موردی حمام نوبر شهر تبریز

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 366

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCCAU02_294

تاریخ نمایه سازی: 11 تیر 1400

Abstract:

گرمابه ها جزمهمترین فضا های شهری و از جمله مهم ترین عناصر در شکل دهی و گسترش فضاهای شهری بودند و نمادی از آبادانی شهر ها محسوب می شدند ؛ گرمابه ها بسته به موقعیت بانسان آنها وسعت مختلفی داشتند. گرمابه ها علاوه براینکه نقش مهمی در تطهیر و نظافت داشتند عملکردی به مثابه یک نهاد اجتماعی داشتند لذا بررسی آن می تواند به ما در شناخت ارزش ها معماری و شناخت جوامع معماری گذشته ایران یاری دهد. مقاله حاضر یک مقاله توصیفی تحلیلی است بردارد.روش تحقیق این پژوهش کاربردی، تاریخی ، تجزیه و تحلیل توصیفی همچنین جمع آوری داده های کتابخانه ای و میدانی می باشد.در این مقاله ابتدا به اهمیت حمام های عمومی و به بررسی اجزای معماری گرمابه ها در شهرهای اسلامی و تبین معماری آنها پرداخته و سپس به معرفی و شناسایی حمام نوبر شهر تاریخی تبریز پرداخته است.