بهینه سازی حذف نیتروژن آمونیاکی با استفاده از فرایند نیتریفیکاسیون بیولوژیکی و روش پاسخ سطح

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 291

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_HOZAN-3-6_002

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1400

Abstract:

مقدمه و هدف: غلظت بالای آمونباک در منابع آب آشامیدنی میتواند باعث ایجاد عوارض و بیماری هایی در انسان و مشکلات زیست محیطی ماننداتروفیکاسیون گردد. هدف از این مطالعه بررسی حذف نیتروژن آمونیاکی فاضلاب با استفاده از روش نیتریفیکاسیون و روش پاسخ سطح جهت بهینه سازیو مدلسازی فرآیند بود.روش بررسی: آزمایشات بصورت ناپبوسته و در مقیاس آزمایشگاهی با ارزیابی میزان آمونیوم خروجی انجام شد و بهینه سازی کارآیی حذف آمونیومباتوجه به روش پاسخ سطح و روش طراحی مرکب مرکزی صورت پذیرفت.یافته ها: نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش زمان تماس و کاهش میزان بارگذاری آمونیوم، راندمان سیستم افزایش می یابد. بهترین شرایط جهتانجام نیتریفیکاسیون با استفاده از روش پاسخ سطح زمان ماند هیدرولیکی ۳۸ ساعت و غلظت آمونیوم ورودی ۶ / ۱۷۳ میلیگرم در لیتر با حداکثر راندمانحدود ۷۰ درصد می باشد.نتیجه گیری: با توجه به ضرایب همبستگی بالا مدل حذف آمونیوم معنیدار شده و روش پاسخ سطح روش مناسبی برای بهینه سازی و مدلسازی اینفرآیند می باشد.

Authors

هوشیار حسینی

گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

پوران مخدومی

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

رضوان امیری

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

فائزه هاشمی مقدم

کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران