سنجش اثربخشی نرم افزار واقعیت افزوده شیمی بر روی یادگیری دانش آموزان با تمرکز بر مفهوم کاتالیزگرها

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 413

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CHEDU-3-1_005

تاریخ نمایه سازی: 27 تیر 1400

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف سنجش اثربخشی نرم افزار واقعیت افزوده شیمی  بر روی یادگیری دانش آموزان با تمرکز بر مفهوم کاتالیزگرها انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان مقطع تحصیلی نهم شهر تهران بودند که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی، کلاس الف مقطع نهم مدرسه مصباح علم منطقه ۳ انتخاب گردید. پس ازآن سنجش میزان یادگیری دانش آموزان بر اساس هرم شناختی بلوم در شش سطح با استفاده از یک گروه ثابت و طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. نتایج نشان داد استفاده از واقعیت افزوده در شش سطح یادگیری بلوم باعث افزایش میزان یادگیری دانش آموزان گردید. این افزایش در دو سطح اخر طبقه بندی بلوم یعنی ارزشیابی (پیش آزمون ۴۳/۳ و پس آزمون ۵۶/۴) و خلق (پیش آزمون۴۰/۳ و پس آزمون ۶۰/۴) بیشتر از چهار سطح بعدی یعنی دانش (پیش آزمون ۵۰/۴ و پس آزمون ۹۰/۴)، فراگیری (پیش آزمون ۱۳/۴ و پس آزمون ۸۳/۴)، کاربرد (پیش آزمون ۷۶/۳ و پس آزمون ۴۳/۴) و تجزیه وتحلیل (پیش آزمون ۹۶/۳ و پس آزمون ۵۶/۴) بود. از این رو، واقعیت افزوده به عنوان یک فناوری نوین می تواند به منظور افزایش یادگیری دانشآموزان در سطوح عالی شناختی در درس شیمی به کار برده شود و استفاده از آن توصیه می گردد.

Authors

اسماعیل جعفری

استادیار علوم تربیتی، گروه آموزش عالی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

علی عبدالعالی

دانشیار، گروه مخابرات، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

محمدرضا حسین پورستوبادی

کارشناس ارشد، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران