ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد فازی نوع دوم- مطالعه موردی: شرکت ریل پرداز سیستم

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 434

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCPM08_002

تاریخ نمایه سازی: 6 مرداد 1400

Abstract:

امروزه یکی از مهمترین وظایف مدیران منابع انسانی طراحی و استقرار نظام های ارزیابی عملکرد کارکنان می باشندتا با استفاده از آن بتوانند به اهداف سازمانی تعیین شده نائل آیند. تعیین شاخص های ارزیابی و روش سنجش آنها از پیچیدگی های طراحی و پیاده سازی نظام های ارزیابی است. از آنجایی که سهم عمده ای از این شاخص ها را شاخص های کیفی به خود اختصاص می دهند و برای رتبه بندی شاخصهای کیفی عمدتا از روشهای قضاوتی استفاده می شود و تصمیم گیرندگان و ارزیابان بر اساس قضاوت و نگرش خویش این شاخصها را وزن دهی و کارکنان را رتبه بندی می نمایند لذا این روش ها نمی توانند عملکرد کارکنان سازمانها را بصورت جامع تشریح نماید و دارای درجه و سطحی از ابهام است. بنابراین استفاده از روش منطق فازی برای رفع ابهام از این گزینه ها می تواند بسیار مفید باشد. در این تحقیق روشی برای ارزیابی عملکرد کارکنان با رویکرد رتبه بندی فازی نوع- ۲، ارائه خواهیم شد. در روشپیشنهادی، ضمن طراحی شناسنامه شغل، تعیین شرح وظایف و شاخص های ارزیابی عملکرد مبتنی بر الگوهای بهینه و استانداردهای کاری در دنیا، روشی برای رتبه بندی کارکنان با استفاده از مدل رتبه بندی فازی ذوزنقه ای بازه ای نوع- ۲ معرفی شده شده توسط)چن و همکاران، ۲۰۱۲ (، را معرفی و تشریح خواهیم نمود. در پایان، روش معرفی شده را برای کارکنان شرکت ریل پرداز سیستم)یکی از شرکتهای مهندسی پیشرو در صنعت ریلی ایران( مورد بهره برداری قرار خواهیم داد و اثربخشی روش پیشنهادی را نشان خواهیم داد.

Keywords:

ارزیابی عملکرد کارکنان , مجموعه های فازی , اعداد فازی ذوزنقه ای بازه ای نوع- ۲ , رتبه بندی فازی.