پیش بینی عملکرد چیلر جذبی تک اثره بخار با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 358

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MOBADDEL12_004

تاریخ نمایه سازی: 1 شهریور 1400

Abstract:

چیلرهای جذبی تک اثره با توجه به دما و فشار منبع حرارتی مورد استفاده به دو نوع تک اثره آب گرم و تک اثره بخارتقسیم می شوند. که نوع تک اثره بخار آن به دلیل توانایی استفاده از بخار دور ریز در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی جهتتولید سرمایش فرآیندی و تهویه مطبوعی دارای کاربرد بیشتری است. در تحقیق حاضر در خصوص پیش بینی عملکردچیلر جذبی تک اثره بخار از شبکه عصبی مصنوعی استفاده شده که نسبت به روشهای مدلسازی ترمودینامیکی دارایسرعت بالاتر و هزینه محاسباتی کمتری است. شبکه عصبی پرسپترون چند لایه با الگوریتم پس انتشار خطا، تابع محرکتانژانت هیپربولیک و روش آموزش لونبرگ- مارکوارت با تعداد ۱۵۲۸۵ داده و شاخص ارزیابی میانگین مربع خطا بکاربرده شده است. ورودی های شبکه عصبی مصنوعی به ترتیب دمای آب برج خنک کننده ورودی، دمای آب سرمایشیورودی، دمای بخار ورودی، دمای آب سرمایشی خروجی و راندمان مبدل حرارتی محلول و خروجی های شبکه عصبی نیزضریب عملکرد و انرژی حرارتی مصرفی چیلر می باشند. نتایج حاصل از تحقیق حاضر نشان می دهند که روش شبکهعصبی مصنوعی توانایی پیش بینی ضریب عملکرد و انرژی حرارتی مصرفی چیلر جذبی تک اثره را با میانگین مربع خطا(۷-)۱۰×۳/۱۸۳ و (۸-)۱۰×۷/۴۶۶ دارا می باشد که حاکی از دقت بالای این روش در پیش بینی عملکرد چیلر جذبی است.

Authors

فرشاد پناهی زاده

دانشجوی دکتری تخصصی تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

مهدی حمزه ای

استادیار گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

محمود فرزانه گرد

استاد تمام گروه مهندسی مکانیک، گروه مهندسی مکانیک، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران