تحلیل دینامیکی مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب-غذا-انرژی مورد مطالعه: استان خوزستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 532

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IDJ-15-3_008

تاریخ نمایه سازی: 2 شهریور 1400

Abstract:

پژوهش حاضر به تحلیل دینامیکی سیاست های مدیریت پایدار منابع آب مبتنی بر همبست منابع آب، غذا و انرژی با توجه به تغییرات تقاضای حاصل از رشد جمعیت و رشد اقتصادی در افق بیست ساله با استفاده از رویکرد پویایی سیستم پرداخته است. مدلسازی و شبیه-سازی اولیه مدل بر مبنای داده های استان خوزستان به عنوان یک کلان واحد ساختاری منابع آب-غذا-انرژی و با توجه به ادامه روند وضعیت موجود صورت گرفت. بر اساس نتایج تحلیل حساسیت مونت کارلو مدل، به توسعه سیاستگذاری پایداری منابع آب در قالب چهار دسته سیاست شامل: مدیریت تقاضای آب، مدیریت عرضه آب، مدیریت منابع غذا و مدیریت تقاضای منابع انرژی و نیز ترکیب سیاست ها در یک سیستم ایده آل پرداخته شد. در نتیجه شبیه سازی راه کارهای پیشنهادی، ترکیبی از سیاست مدیریت تقاضای آب و مدیریت منابع غذا به عنوان بهترین راه کار، انتخاب گردید. به طوری که با توسعه اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری تحت فشار، بهبود ۱۶ درصدی راندمان آبیاری و اصلاح ۱۰ درصدی الگوی کشت و نیز کاهش ۶ درصدی تلفات محصولات کشاورزی در مدیریت عرضه منابع غذایی و نیز کاهش ۵ درصدی تقاضای غذا ناشی از تلفات غذایی مصرف و افزایش سالیانه ۵ درصدی بهبود عملکرد محصولات به عنوان منتخب سیاست های مدیریت پایدار منابع آب می باشد.

Keywords:

مدیریت پایدار منابع آب , امنیت منابع , همبست آب-غذا-انرژی- مدلسازی پویایی سیستم

Authors

محمدجواد کیهان پور

گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

سید حبیب موسوی جهرمی

استاد گروه عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران

حسین ابراهیمی

دانشیار گروه عمران-مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس، تهران، ایران