تاثیر چهار هفته تمرین تناوبی شدید ) HIIT ( بر محتوای پروتئینهای ۱ ،AKT۴EBP ،mTOR، P۷ ۰S۶K در بافت عضلانی بطن چپ قلب موشهای صحرای چاق مبتلا به دیابت نوع ۲

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 276

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_OEPPA-14-1_009

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400

Abstract:

هدف: مسیر کمپلکس یک هدف راپامایسین در پستانداران ) mTORC۱ ( از مسیرهای مهم سنتز پروتئین در قلباست که بیماری دیابت میتواند به اختال در این مسیر منجر شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر ۴ هفتهتمرین تناوبی شدید ) HIIT ( بر محتوای پروتئینهای AKT۱ ،ب mTOR ، ب P۷۰S۶K۱ ، ب ۴EBP۱ در بافت عض انی بطن لچپ قلب موشهای صحرایی چاق مبتا به دیابت نوع ۲ است.روشها: در این مطالعه، ۱۶ سر موش صحرایی نر نژاد اسپرا گوداولی )با میانگین وزن ۲۰ ± ۳۰۰ گرم( انتخاب و پساز دیابتی شدن از طریق القای STZ و نیکوتینآمید به روش تصادفی به دو گروه تمرین دیابتی و کنترل دیابتیتقسیم شدند؛ گروه تجربی ۴ روز در هفته مطابق برنامه تمرینی به مدت ۴ هفته به تمرین ورزشی HIIT پرداختند؛درحالیکه گروه کنترل هیچگونه برنامه تمرینی نداشتند. برای تجزیهوتحلیل دادهها از آزمون t-مستقل استفادهشد.نتایج: میان محتوای تام پروتئینهای P=۰/۵۶( AKT۱ (،ب P=۰/۵۰( mTOR (، ب P=۰/۹۹( P۷۰S۶K۱ ( و ۴E-BP۱P=۰/۳۲( ( گروههای تمرین و کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین محتوای فسفریله پروتئینهایP=۰/۲۵( AKT۱ser۴۷۳ (،ب P=۰/۷۴( mTORser۲۴۴۸ (،ب P=۰/۳۷( P۷۰S۶K۱Thr۳۸۹ ( و ۴۶ / P=۰/۳۸( ۴E-BP۱Thr۳۷ ( گروههایتمرین و کنترل تفاوت معناداری دیده نشد.نتیجهگیری: برنامه HIIT بر محتوای تام و فسفریله پروتئینهای AKT۱ ،ب mTOR ، ب P۷۰S۶K۱ ، ب ۴EBP۱ بطن چپقلب موشهای صحرایی چاق مبتا به دیابت نوع ۲ اثر معناداری ندارد.

Authors

ندا آقایی بهمن بگلو

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

سعیده شادمهری

استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

شیوا جهانی گلبر

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد یادگار امام خمینی ( ره ) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

محمد شرافتی

گروه علوم ورزشی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Filippo CD, Cuzzocrea S, Rossi F, Marfella R, D’Amico M. ...
 • Chong ZZ, Maiese K. Mammalian target of rapamycin signaling in ...
 • Zoncu R., Efeyan A., Sabatini D. M., “MTOR: fromgrowth signal ...
 • Hannan R. D., Jenkins A., Jenkins A. K., Brandenburger Y., ...
 • Gul R., DeMarco V. G., Sowers J. R., Whaley-Connell A., ...
 • Menon S, Dibble CC, Talbott G, Hoxhaj G, Valvezan AJ, ...
 • Johnson SC, Rabinovitch PS, Kaeberlein M. mTOR is a key ...
 • Ma XM, Blenis J. Molecular mechanisms of mTOR-mediated translational control. ...
 • Polak P, Hall MN. mTOR and the control of whole-body ...
 • Fontana L, Partridge L, Longo VD. Extending healthy life span ...
 • Stanfel MN, Shamieh LS, Kaeberlein M, Kennedy BK. The TOR ...
 • Sciarretta S, Forte M, Frati G, Sadoshima J. New Insights ...
 • Laplante M, Sabatini DM. mTOR signaling in growth control and ...
 • Zhu Y, Pires KM, Whitehead KJ, Olsen CD, Wayment B, ...
 • Guertin DA, Stevens DM, Thoreen CC, Burds AA, Kalaany NY, ...
 • Mirsepasi M, Banaeifar A, Azarbayjani M, Arshadi S. The Effect ...
 • Camera DM, Edge J, Short MJ, Hawley JA, Coffey VG. ...
 • Nagata K, Miyachi M, Mayuko FK, Hiroki Y, Masafumi O, ...
 • Colberg SR. Encouraging patients to be physically active: what busy ...
 • Warburton DE, McKenzie DC, Haykowski MJ, Taylor A, Shoemaker P, ...
 • Liu JX, Zhu L, Li PJ, Li N, Xu YB. ...
 • Gibala MJ, MC Gee S. Metabolic adaptations to Short- term ...
 • Pierre W, Gildas AJ, Ulrich MC, Modeste WN, azTélesphore Benoît ...
 • Shirwaikar A, Rajendran K, Barik R. Effect of aqueous bark ...
 • Fallahi A, Gaeini A, Shekarfroush S, Khoshbaten A. Cardioprotective effect ...
 • Garcia NF, Sponton AC, Delbin MA, Parente JM, Castro MM, ...
 • Shabani M, Daryanoosh F, Salesi M, Kooshki Jahromi M, Fallahi ...
 • Liao J, Li Y, Zeng F, Wu Y. Regulation of ...
 • Rivas DA, Lessard SJ, Coffey VG: mTOR function in skeletal ...
 • Williamson DL, Kubica N, Kimball SR. Exercise-induced alterations in extracellular ...
 • Wu M, Falasca M, Blough ER. Akt/protein kinase B in ...
 • Um SH, D’Alessio D, Thomas G. Nutrient overload, insulin resistance, ...
 • Liao B, Xu Y. Exercise improves skeletal muscle insulin resistance ...
 • Khamzina L, Veilleux A, Bergeron S. Increased activation of the ...
 • Shamim BJ, Hawley A, Camera DM. Protein availability and satellite ...
 • Zhang D, Contu R, Latronico MV. MTORC۱ regulates cardiac function ...
 • Lavandero S, Foncea R, Perez V, Sapag-Hagar M. Effect of ...
 • Melo SFS, Amadeu MA, Fernandes T, Crivoi Carmo E, Magalhães ...
 • Proud CG. Ras, pi۳-kinase and mtor signaling in cardiac hypertrophy. ...
 • Zhang P, Xu X, Hu X, van Deel ED, Zhu ...
 • Sen S, Kundu BK, Wu HC, Hashmi SS, Guthrie P, ...
 • Medeiros C, Frederico MJ, da Luz G, Pauli JR, Silva ...
 • نمایش کامل مراجع