بررسی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان فارس

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 158

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GMPK-1-4_005

تاریخ نمایه سازی: 2 مهر 1400

Abstract:

این پژوهش به منظور بررسی نقش کنترل داخلی بر بهبود حسابرسی اداره کل راهداری استان فارس است.از آنجای که کنترل داخلی نقش بسیار کلیدی را می تواند در زمینه حسابداری بخش های مختلف داشتهباشد اما یکسری محدودیتهای در این زمینه وجود دارند که با مطالعه نظامند باید بررسی گردد و ما سعی برآنداریم که درپژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است روش پژوهش مورد استفاده توصیفیهمبستگی، از نوع نظرسنجی است که از لحاظ زمانی یک پژوهش مقطعی به حساب میآید. پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی است زیرا با هدف برخورداری از نتایج یافته ها برای حل مسائل موجود در سازمانهاصورت گرفته است.جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان بخش اداره کل راهداری و حمل و نقلجاده ای استان فارس در زمان تحقیق تشکیل داده است. نمونه ی آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان۹۳ نفر بدست آمد. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهشاز نرم افزار آماری SPSS نسخه ۲۳ تجزیه و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر وجود رابطه یمستقیم بین کنترل داخلی و ابعاد آن و بهبود حسابرسی اداره کل راهداری وحمل نقل و جاده ای استان فارس است.

Authors

امید جامه فر

کارشناس ارشد مهندسی معماری