تاثیر جیره های مختلف بر میزان هماوری، زمان تکاملی و اندازه بدن پارو پای آب شیرین Eucyclops serrulatus

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 264

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISFJ-23-1_006

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

Abstract:

تاثیر ۵ جیره غذایی مختلف شامل جلبک سبز Scenedesmus quadricauda، پودر غلات گیاهی (برنج+گندم+کلزا+جو)، پودر غذای ماهی، پودر مخلوط کود (کود مرغی+کود گاوی) و مخمر نانوایی (Saccharomyces cerevisiae) بر میزان هماوری، زمان تکامل لاروی و اندازه بدن در پاروپای آب شیرین Eucyclops serrulatus مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی در ظروف ۵۰ میلی لیتری به صورت انفرادی با مادههای دارای تخم در دمای آب ۲۶ درجه سانتی گراد به مدت ۲۱ روز انجام شد. بیشترین هماوری در تغذیه با پودر غذای ماهی (۰۸/۱± ۶/۱۸ عدد تخم به ازاء هر ماده ، خطای استاندارد ± میانگین) و سپس به ترتیب مخمر (۱۹/۳ ± ۳/۱۷) ، مخلوط غلات گیاهی (۴۵/۲±۱۳) ، جلبک سندسموس (۴۱/۰± ۳/۹) و کود مخلوط (۸۲ /۰± ۶/۸) بدست آمد. تفاوت معنی داری بین هماوری در تغذیه با پودر غذای ماهی، پودر گیاهی، جلبک و کود وجود داشت (۰۵/۰ P <). مدت زمان مراحل تکامل لاروی E. serrulatus تغذیه شده با جیرههای آزمایشی با هم اختلاف معنی داری نشان داد(۰۵/۰ P <). میانگین کوتاه ترین دوره ناپلیوس (۸۱ /۰ ± ۳/۸ روز) وکپه پودیت (۷۰/۰ ± ۱۱ روز) در تغذیه با پودر غذای ماهی بود که تفاوت معنی دار ی در مقایسه با سایر تیمارها داشت (۰۵/۰ P<). همچنین، پرورش پاروپای E. serrulatus تغذیه شده با جیره پودر غذای ماهی و مخمر طول و عرض را در مراحل ناپلیوس، کپه پودیت و بالغین افزایش داد.