تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجند

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 169

This Paper With 21 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SSQJ-10-32_005

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1400

Abstract:

هدف از این تحقیق، تاثیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی بر فرهنگ پذیری ورزشی دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان بیرجندبود. روش این تحقیق توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر بیرجند بود و نمونه آماری ۲۶۸ نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند که از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب گردید. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته محبوبیت معلمان تربیت بدنی و پرسشنامه فرهنگ پذیری ورزشی کاشف (۱۳۹۰) استفاده گردید؛ و برای تحلیل داده ها از آزمون های کالموگروف-اسمیرنوف، آمار توصیفی و معادلات ساختاری استفاده شد. کلیه داده ها با استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اس و لیزرل در سطح معناداری ۰۵/۰p≤ تحلیل شدند. یافتهها نشان داد که متغیر محبوبیت معلمان تربیت بدنی تاثیر معناداری بر متغیرهای جامعه پذیری (۴۳/۱۱=t،۸۱/۰=β)، شیوه زندگی (۷۵/۱۳=t،۸۷/۰=β)، ارزش اجتماعی (۴۴/۱۲=t،۷۰/۰=β) و نگرش جهانی شدن (۶۲/۱۱=t،۸۸/۰=β) دارد. لذا؛ توصیه می شود که از محبوبیت معلمان در اجتماعی شدن و تغییر شیوه زندگی دانش آموزان استفاده بهینه شود و با استفاده از این سرمایه انسانی (محبوبیت معلمان)، جامعه پذیری تسهیل و نگرش جهانی شدن ورزش تثبیت شود.

Authors

داود مودی

دانشجوی دکتری مدیریت ورزش، دانشگاه فردوسی مشهد

جعفر خوشبختی

دانشیار مدیریت ورزش، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

محمد کشتی دار

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد