ارزیابی سیستم نگهدارنده توده سنگ های افیولیت ملانژ در تونل آزاد

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: English
View: 86

This Paper With 5 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JGEO-6-3_006

تاریخ نمایه سازی: 30 آبان 1400

Abstract:

یکی از مهم ترین وظایف مهندسین طراح سازه های زیرزمینی، فراهم نمودن بهترین روش جهت تامین پایداری سازه با توجه به شرایط و ویژگی ه ای ژئوتکتیکی طرح می باشد. بهدلیل اینکه بهدست آوردن پارامترهای دقیق طراحی در روش های مختلف، مشکل و پ رهزینه است، لذا رو ش های تجربی جهت تحلیل پایداری در سطح وسیعی مورد استفاده قرار م یگیرد. در این تحقیق با استفاده از مطالعات آزمایشگاهی، بررس ی های صحرایی و حفاری گمانه های اکتشافی، کیفیت مهندسی تودهسنگ های افیولیت ملانژی مسیر تونل آزاد بررسی شده است. بعد از انجام طبقه بندیهای مهندسی توده سنگ آر ام آر (RMR)، کیو (Q) و جی اس آی (GSI)، برآوردی از ویژگی های ژئومکانیکی توده سنگ بهدست آمده است. سیستم نگهدارندهی مناسب برای تونل با دهانهی ۶ متری با استفاده از روش های پیشنهادی بینیاوسکی، بارتن و همچنین معیار سینگ و گوئل بر اساس پتانسیل لهیدگی زمین تخمین زده شده و در نهایت پایداری تونل مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است.

Authors

حسن شجاعی،

گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران

Ali Uromeihy

Faculty of Basic Sciences,Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran

هادی شریفی

گروه زمین شناسی مهندسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس تهران، تهران، ایران