اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب: کاربرد الگوی اعتقاد بهداشتی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 210

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_TBS-13-1_014

تاریخ نمایه سازی: 17 آذر 1400

Abstract:

چکیده مقدمه: حدود دو و نیم میلیون نفر در ایران به هپاتیت ب، به عنوان دومین علت شایع هپاتیت حاد، مبتلا می باشند. پرسنل گروه پزشکی و افرادی که با خون و مایعات بدن بیماران سر و کار دارند بیش از جمعیت عادی در معرض خطر بوده و به بیماری مبتلا می شوند. لذا پیشگیری در این گروه حائز اهمیت است. یکی از مدل های تغییر رفتار در آموزش بهداشت، الگوی اعتقاد بهداشتی است که روی تغییر در اعتقادات تمرکز دارد. این مطالعه با هدف تعیین اعتقادات پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت در خصوص هپاتیت ب بر اساس الگوی اعتقاد بهداشتی انجام شد. روش بررسی: این مطالعه توصیفی و به روش مقطعی بود که در آن تعداد ۳۵۱ نفر از پرسنل بهداشتی درمانی شهرستان تفت به روش سرشماری، وارد مطالعه شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش هجدهم و با کمک آمار توصیفی و آزمون های تحلیلی چون ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک طرفه و تی تست مستقل در سطح معناداری ۰۵/۰ مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه میانگین سن شرکت کنندگان ۱۳/۸ ±۰۳/۳۵ سال بود. میانگین نمره کسب شده در هر یک از سازه ها عبارتند از: آگاهی ۶۷/۲±۷۳/۱۱ (محدوه نمره ۱۴-۰)، حساسیت درک شده ۱/۳±۴۱/۱۵ (محدوه نمره ۲۰-۴)، شدت درک شده ۸۴/۲ ±۱۷/۱۵ (محدوه نمره ۲۵-۵)، منافع درک شده ۴۹/۳±۵۹/۱۲ (محدوه نمره ۱۵-۳)، موانع درک شده۶/۲ ±۶۸/۱۰ (محدوه نمره ۲۰-۴) و راهنما برای عمل ۳۵/۱±۶۶/۲ (محدوه نمره ۴-۰). در این مطالعه همبستگی مستقیمی میان حساسیت درک شده و آگاهی (۰۰۱/۰P<، **۴۹۸/۰=r) وجود داشت. ارتباط آماری معناداری میان سطح تحصیلات با میانگین نمره آگاهی (۰۰۱/۰>P)، حساسیت درک شده (۰۰۱/۰>P)، منافع درک شده (۰۲/۰=P) و راهنما برای عمل (۰۳۶/۰=P) مشاهده شد. همچنین میان محل کار شرکت کنندگان در مطالعه و میانگین نمره آگاهی (۰۲۸/۰=P)، شدت درک شده (۰۰۱/۰=P)، منافع درک شده (۰۰۱/۰>P) و راهنما برای عمل (۰۰۱/۰>P) ارتباط آماری معناداری وجود داشت. نتیجه گیری: عقاید شرکت کنندگان در سطح قابل قبولی قرار داشت. با توجه به وجود شرایط مخاطره آمیز متعدد پیرامون این افراد، اهمیت و ضرورت آموزش مداوم در خصوص پیشگیری و مقابله با انتقال این بیماری در کارکنان بخش سلامت احساس می شود. از این رو، آموزش مداوم آشنایی با مسائل و نحوه برخورد با بیماران و مراقبت از آنان پیشنهاد می گردد. واژه های کلیدی: هپاتیت ب، الگوی اعتقاد بهداشتی، پرسنل بهداشتی درمانی.

Authors

عباسعلی دهقانی تفتی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد

زهرا فرزانه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید صدوقی یزد

محمد علی مروتی شریف آباد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید صدوقی یزد

اعظم محمدلو

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید صدوقی یزد

مهدی میرزایی علویجه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی در مانی شهید صدوقی یزد