مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره ای در افراد روان پریش گرا، روان رنجورگرا و عادی

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 159

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSS-16-1_003

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

هدف: شناخت اجتماعی، که نسبتا مستقل از دیگر وجوه شناخت است، به عملکرد ذهنی در تعاملات اجتماعی و نقش خود و دیگران در بافت اجتماع اشاره دارد. هدف این پژوهش، مقایسه نظریه ذهن و بازشناسی هیجان چهره­ای در افراد روان رنجورگرا، روان پریش­گرا و عادی است. روش: در این پژوهش۴۰۰ دانشجوی دختر به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسش­نامه تجدید نظر شده شخصیتی آیزنک را کامل کردند. سپس بر اساس ملاک­های ورود، سه گروه روان­رنجورگرا،روان پریش­گرا و عادی (۹۰=N) انتخاب شدند. در ادامه، آزمون­های نظریه ذهن، بازشناسی هیجان چهره­ای و فرم کوتاه آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر بزرگسالان برای شرکت­ کنندگان اجرا و داده ­ها با روش تحلیل کوواریانس تک ­متغیره و تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته­ ها: یافته­ های پژوهش نشان داد که گروه­ ها در نظریه ذهن تفاوت معناداری ندارند و در بازشناسی هیجان چهره­ای فقط افراد روان رنجورگرا و عادی در بازشناسی هیجان ترس تفاوت معنادار دارند. در پایان با توجه به مبانی نظری و عملی درمورد یافته ­ها  بحث و نتیجه­ گیری شد.  

Authors

سعیده شکفته

MA, Clinical Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.

پروین رفیعی نیا

PhD, Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.

پرویز صباحی

PhD, Psychology, Semnan University, Semnan, Iran.