بررسی پیش بینی کننده های تعادل لذتی در دانشجویان ایرانی

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 175

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ICSS-12-2_004

تاریخ نمایه سازی: 24 آذر 1400

Abstract:

هدف: بررسی پیش بینی کننده های رضایت مندی از زندگی در یک نمونه دانشجویی ایرانی روش: در این پژوهش، ۲۳۶ دانشجو (۱۷۵ دختر و ۶۱ پسر) شرکت کردند. همه آزمودنی­ها به مقیاس های حرمت خود، پنج عامل اصلی شخصیت، حمایت اجتماعی ادراک شده و عواطف مثبت و منفی پاسخ دادند. برای تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. یافته ­ها: بر اساس یافته های این تحقیق از میان عوامل اصلی شخصیت، روان نژندگرایی، برون گرایی و وظیفه شناسی قادرند به طور معناداری، رضایت دانشجویان ایرانی را از زندگی پیش بینی کنند. به علاوه، نتایج رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که حرمت خود می­تواند ورای نقش عوامل پنج گانه شخصیت، تعادل لذتی را پیش بینی کند؛ در حالی که حمایت اجتماعی ادراک شده قادر به ایفای چنین نقشی نیست. نتیجه ­گیری: پنچ عامل اصلی شخصیت و حرمت خود در ایران، مانند بسیاری از کشورها، پیش بینی کننده های معناداری برای تعادل لذتی هستند.  

Keywords:

Hedonic Balance , Self-Esteem , Big Five Personality Traits , Perceived Social Support , تعادل لذتی , حرمت خود , پنج عامل اصلی شخصیت , حمایت اجتماعی ادراک شده

Authors

علی بخشی

psychology, University of science & culturec, Tehran, Iran.

محسن جوشن لو

M. A. student, Department of psychology, faculty of social psychology, Chonnam University, Gwangju, South Korea

فاطمه دائمی

B. A. in psychology, University of science & culturec, Tehran, Iran.