بررسی تاثیر افزودنی های قلیایی بر بهبود جذب آب بنتونیت های گندله سازی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,179

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MMMC02_007

تاریخ نمایه سازی: 8 دی 1400

Abstract:

بنتونیت یکی از پرکاربردترین افزودنیها در صنعت فوالد و گندله سازی میباشد. از قابلیت و قدرت چسبندگی بنتونیت به منظور ساخت گندله های آهن اسفاده میگردد ، به عبارت دیگر بنتونیت نقش قابل توجهی در پارامترهای مقاومتی گندله )به صورت خام و پخته( ایفا میکند که با توجه به کاهش کیفیت بنتونیتها الزم است با استفاده از افزودنی هایی میزان قدرت بنتونیت )میزات جذب آب( را بهبود بخشید. در این مطالعه هدف اصلی بهبود خاصیت جذب آب )بیش فعالی( بنتونیت های سدیمی و کلسیمی با استفاده از محلولهای قلیایی سدیم هیدروکسید و سدیم کربنات میباشد که از لحاظ کیفیت و میزان قدرت چسبندگی کاهش چشمگیری داشته اند. برای این منظور ۱۰ ترکیب با مقادیر مختلف سدیم هیدروکسید و سدیم کربنات ارائه شدند و میزان جذب آب بنتونیت برای کدام از از ترکیب های پیشنهادی اندازه گیری شدند. سپس بررسی نتایج جذب آب نشان دادند که هر دو افزودنی سدیم هیدروکسید و سدیم کربنات به دلیل وجود یون سدیم Na+ در ساختار خود، قابلیت افزایش جذب آب بنتونیت را تا حدود ۵۰۰ درصد در کمتر از یک ساعت دارند که از میزان جذب آب در ۲۴ ساعت هم بیشتر می باشد . لازم به ذکر است، بررسی نتایج نشان دادند که سدیم کربنات با مقداری کمتری میتواند نسبت به سدیم هیدروکسید میزان جذب آب بنتونیت را به طور چشمگیری در حدود یک ساعت افزایش دهد.

Authors

وحید امیرکیائی

کارشناس ارشد ، مهندسی معدن ، شرکت پایا صنعت سماء، واحد پاسکو نکست

سعید محمدی

کارشناس ارشد ، مهندسی معدن، شرکت پایا صنعت سماء، واحد پاسکو نکست

مهرشاد صفری

کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، سرپرست پایلوت پلنت گندله سازی، شرکت پایا صنعت سماء

حسین مظاهری

کارشناس ارشد، مهندسی مکانیک، مدیر شرکت پایا صنعت سماء