بررسی شرطیت اسلام و ایمان در تکالیف فعلی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 235

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCHIW01_408

تاریخ نمایه سازی: 30 دی 1400

Abstract:

یکی از مباحث مهم در اصول فقه و همچنین در قواعد فقهی، قاعده اشتراک احکام میان مسلمان و کافر می باشد. این مساله تحت عنوان »الکفار مکلفون بالفروع« از دیرباز مورد توجه فقهای امامیه بوده است که با توجه به همین مساله، مشهور فقها قائل به عدم شرطیت اسلام و ایمان در تکالیف فعلی هستند و ادعای اجماع می کنند. در مقابل گروه دیگری ازفقها مطلقا شرطیت اسلام و ایمان را در فعلیت یافتن تکالیف شرط می دانند. در این پژوهش که به روش کتابخانه ای، داده ها جمع آوری شده است با بررسی توصیفی و تحلیلی ادله هر دو دیدگاه بدین نتیجه رسیدیم که در مرحله ثبوت، امکان تکلیف کفار به فروعات وجود دارد. اما در مرحله اثبات نسبت به احکام وضعی که جعل آنها ناظر به فاعل و جهت صدوری فعل نیست؛ بلکه ناظر به خود فعل است، قابل تعمیم به کفار نیز می باشد.

Authors

معصومه موسایی

طلبه سطح چهار حوزه علمیه مجتهده امیه اصفهان، مدرس فقه و اصول مدرسه خدیجه کبری اصفهان و الزهرای چادگان

عبدالرسول قاسمی

مدرس فقه و اصول سطح چهار حوزه علمیه مجتهده امین اصفهان